กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

—————————————————

                          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ประกาศกำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น เพื่อสนับสนุนการออมเงินของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 49  ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กำหนดให้สมาชิกสามารถฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพิ่มขึ้น จึงให้แก้ไขประกาศนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ดังนี้

                       เดิม ข้อ 2 สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น ณ วันสิ้นปีทางบัญชี และในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยรายเดือน รวมกันได้รายละไม่เกิน 100,000.-บาท ต่อเดือน ยกเว้น สมาชิกสมทบที่เป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดาของสมาชิก ไม่สามารถฝากเงินเพิ่มได้อีก

                       แก้ไขเป็น ข้อ 2 สมาชิก และสมาชิกสมทบ สามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น ณ วันสิ้นปีทางบัญชี และในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยรายเดือน รวมกันได้รายละไม่เกิน 200,000.-บาท ต่อเดือน

                       นอกนั้นคงเดิม

                       ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

Leave a Comment

Scroll to Top