Author name: admin-afdc

นโยบายรับฝากเงินและดอกเบี้ยเงินฝาก

การรับเงินฝากของสหกรณ์ฯ

สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น และในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ย รายเดือน รวมกันได้รายละไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อเดือน

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่2

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) จำนวน 195 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตาราง

มอบทุกการศึกษา2566

มอบทุนการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) จำนวน 68 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตารางข้างล่างนี้

Scroll to Top