ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์­หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดให้มี การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ฯ มีสมาชิกที่ลาออกแล้ว แต่มีบัญชีเงินฝากคงค้างอยู่ที่สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อกับสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงินคืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2152 0926 ต่อ 204

Top