ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ดังนี้ 1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร     เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่       1.1    เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                              จำนวน  1  อัตรา       1.2    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี                                 จำนวน  1  อัตรา       1.3

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกัน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัดตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จัดให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน ทำประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทายาทและผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันชีวิตฯ ที่สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด สหกรณ์ฯ มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยได้มีการเจรจาลดอัตราเบี้ยประกันภัย ดังนี้

Top