ทุนการศึกษา ประจำปี 2567

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด   ชุดที่ 49 ครั้งที่ 5 เมื่อ 29  พฤษภาคม  2567  เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567  ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับ  ดังนี้
  ทุนระดับประถมศึกษา  ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยมีอายุไม่เกิน…

ทุนการศึกษา ประจำปี 2567 Read More »

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์

สมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด สามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น ณ วันสิ้นปีทางบัญชี และในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยรายเดือน รวมกันได้รายละไม่เกิน 200,000.-บาท ต่อเดือน คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์ Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ Read More »

ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์

การขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 49 ครั้งที่ 2 เมื่อ 13 มี.ค. 67 ให้สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันดำเนินการ ดังนี้ เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด…

การขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน Read More »

Scroll to Top