ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้                    1. คุณสมบัติของผู้สมัคร                        1.1    คุณสมบัติทั่วไป                               (1)   มีสัญชาติไทย                               (2)   อายุ ไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 62 ปี

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

แจ้งสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัดสหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 จำนวน 464 ทุน รวมเงิน 1,586,000 บาท ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

Top