ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

…………………………………………………………

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคล   เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จำนวน 3 อัตรา  ดังนี้

          1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

     เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่

                         1.1 เจ้าหน้าที่ การเงิน การบัญชี                          จำนวน 2 อัตรา

                         1.2 เจ้าหน้าที่ กรรมวิธีข้อมูล                              จำนวน 1 อัตรา

               รายละเอียดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถภาพที่ต้องการ สถานที่ปฏิบัติงาน อัตราจ้าง การจ้าง และสวัสดิการ ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

          2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                         2.1    มีสัญชาติไทย 

                         2.2    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

                         2.3    ผู้สมัครที่เป็นชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

                         2.4    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                         2.5    ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม เสพยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

                         2.6    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                         2.7    ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

                         2.8    ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    ที่กระทำโดยทุจริต

                         2.9    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

                         2.10   ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

                         2.11  ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

                         2.12  ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการหรือการลงทุนของสหกรณ์ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยทั่วไปที่พึงควรจะได้รับไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

                         2.13   ไม่เคยให้ถูกออกจากสหกรณ์ โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งจะต้องรับโทษไล่ออก หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวน และการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่

                   ­­­3.  เงื่อนไขการสมัคร

                        ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนด และต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมรายละเอียดของบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้ กรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ก่อนยื่นใบสมัคร

                   4.  การขอรับและยื่นใบสมัคร

                         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1  ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ทุกวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชั้น 3 เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

                   5.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงประกอบการสมัคร

                         5.1    ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ฯ กำหนด

                         5.2    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

                         5.3    รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวดำ แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

                         5.4    หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง

                         5.5    ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าผู้สมัครไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2.5                    

                         5.6      เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน หลักฐานที่แสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารหรือไม่ต้องรับราชการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย) ใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์ ฯลฯ ฉบับจริง

                         ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ และสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนใบสมัครและเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด

                   6.  การเรียกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                         เมื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะเรียกผู้สมัครรับการคัดเลือก ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยโทรศัพท์แจ้ง วัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันดำเนินการคัดเลือก หรือผู้สมัครอาจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2152 0926 ต่อ 302

                         สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรียกหรือไม่เรียกผู้สมัครรายใดเข้ารับการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร

                   7.  วิธีการคัดเลือก

                         ดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน จะประเมินผู้รับ   การคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเชาวน์ปัญญา รวมทั้งพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเหมาะสม และความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน และถือว่ามติดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดจะฟ้องร้องมิได้

                   8.  ประกาศผลการคัดเลือก

                         8.1 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

                         8.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติทดลองงาน ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

                   9.  การบรรจุและแต่งตั้ง

                          9.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือนตามตำแหน่งงาน โดยได้รับเงินค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับหารจำนวนวัน เมื่อได้รับการประเมินผลงาน     ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้จึงจะได้รับการพิจารณาจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2565

                          9.2 การบรรจุเป็นลูกจ้างทดลองงาน ไม่เป็นข้อผูกมัดสหกรณ์ฯ ให้จำต้องบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ต่อไปแต่อย่างใด และผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

                          9.3 ในระหว่างเป็นลูกจ้างทดลองงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของสหกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว และหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ และหากต้องการออกจากงานก่อนครบกำหนดการเป็นลูกจ้างทดลองงาน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ    

                          9.4 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุหากเห็นว่าไม่เหมาะสม

                          9.5 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศผล และใช้บรรจุทดแทนถ้ามีการลาออก

                   10.  หลักประกันการปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องจัดหาหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่ได้รับอยู่ในวันที่สหกรณ์ รับเงินประกัน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงาน       ที่สหกรณ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

แนบท้ายประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ผนวกหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ลงวันที่  29 มีนาคม พ.ศ. 2567

………………………………………………

ตำแหน่ง1. เจ้าหน้าที่ การเงิน การบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานปฏิบัติงานทางด้านการเงินและการบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถภาพที่ต้องการ1.  อายุ 18 – 30 ปี
2.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในระบบการปฏิบัติการ Windows และโปรแกรม Microsoft Office ได้
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ค่าจ้าง และการจ้าง1.  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,340.-บาท
2.  ค่าครองชีพเดือนละ 2,000.-บาท
3.  ค่าอาหารวันละ 75.- บาท
4.  มีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน
สวัสดิการประกันสังคม ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่น ๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
ตำแหน่ง2. เจ้าหน้าที่ กรรมวิธีข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถภาพที่ต้องการ1.  อายุ 18 – 30 ปี
2.  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากสถาบันการศึกษาในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง        
3.  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในระบบการปฏิบัติการ Windows และโปรแกรมMicrosoft Office ได้
4.  มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป
6.  สามารถทำ Web base ได้ และสามารถทำงานกราฟิกได้ สามารถใช้งานโปรแกรม  Photoshop ได้
7.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ค่าจ้าง และการจ้าง1.  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,340.-บาท
2.  ค่าครองชีพเดือนละ 2,000.-บาท
3.  ค่าอาหารวันละ 75.- บาท
4.  มีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน
สวัสดิการประกันสังคม ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่น ๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์

Leave a Comment

Scroll to Top