ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์

การขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 49 ครั้งที่ 2 เมื่อ 13 มี.ค. 67 ให้สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันดำเนินการ ดังนี้

                        1. เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด ก่อนที่จะส่งคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรณีเอกสารไม่เรียบร้อยสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารไว้พิจารณา (เอกสารประกอบ)

                        2. เตรียมหนังสือรับรองความประพฤติของทั้งสมาชิกที่เป็นผู้ขอกู้เงิน และสมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกัน โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองความประพฤติ แนบมาพร้อมเอกสารการกู้เงินและการค้ำประกัน ตามแบบฟอร์ม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด (ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ)

                        3. สมาชิกสามารถตรวจสอบคิว และวัน-เวลาเรียกทำสัญญา ได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่สมาชิกส่งคำขอกู้เงินสามัญฯ ตั้งแต่เดือน ก.พ. 67 (ตรวจสอบคิว)

                        4. ขณะนี้ ฝ่ายกฎหมายของสหกรณ์ จัดทนายความ นั่งประจำ สำนักงาน สหกรณ์ฯ ทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 0830 – 1200 เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

รายละเอียดประกอบการกู้เงินสามัญและค้ำประกันเงินกู้สามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เอกสารประกอบของผู้กู้

 •   ใบรับเงินเดือนตัวจริงฉบับปัจจุบัน     จำนวน  1 ฉบับ
 •   สำเนาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (เงินเดือน)      จำนวน  1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน     (ตามจริง)
 •   สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน  1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)     จำนวน  1 ฉบับ (คู่สมรสรับรอง)
 •   สำเนาใบยินยอมของคู่สมรส (กรณีสมรส)     จำนวน  1 ฉบับ   
 •   สำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีสมรส)  จำนวน  1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)     จำนวน  1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลผู้กู้ (ถ้ามี)     จำนวน  1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   หนังสือรับรองความประพฤติ ของผู้กู้      จำนวน  1 ฉบับ (โดยผู้บังคับบัญชารับรอง)

เอกสารประกอบของผู้ค้ำประกันเงินกู้

 •   ใบรับเงินเดือนตัวจริงฉบับปัจจุบัน      จำนวน  1 ฉบับ
 •   สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน  1 ฉบับ (ผู้ค้ำประกันรับรอง)
 •   สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)     จำนวน  1 ฉบับ (คู่สมรสรับรอง)
 •   สำเนาใบยินยอมของคู่สมรส (กรณีสมรส)     จำนวน  1 ฉบับ   
 •   สำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีสมรส)     จำนวน  1 ฉบับ (ผู้ค้ำประกันรับรอง)
 •   สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส     จำนวน  1 ฉบับ (ผู้ค้ำประกันรับรอง)
 •   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลผู้ค้ำ (ถ้ามี)     จำนวน  1 ฉบับ (ผู้ค้ำประกันรับรอง)
 •   หนังสือรับรองความประพฤติ ของผู้ค้ำประกัน     จำนวน  1 ฉบับ (โดยผู้บังคับบัญชารับรอง)

หมายเหตุ

*สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญที่ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด  จะต้องกรอกข้อมูลในคำขอกู้ คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน สัญญาค้ำประกัน ให้เรียบร้อย และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงิน เอกสารประกอบการค้ำประกันมาให้ครบถ้วน (หากเอกสารไม่ครบถ้วน สหกรณ์ฯ จะไม่รับเรื่องคำขอกู้เงินของท่านไว้พิจารณา) และห้ามนำเอกสารที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ

Leave a Comment

Scroll to Top