นโยบายรับฝากเงินและดอกเบี้ยเงินฝาก

การรับเงินฝากของสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

                            ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ประกาศกำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 นั้น เพื่อสนับสนุนการออมเงินของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 48  ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 กำหนดให้สมาชิกสามารถฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพิ่มขึ้น จึงให้แก้ไขประกาศนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ดังนี้

                       เดิม ข้อ 2 สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ได้ทุกประเภทรวมกันรายละไม่เกิน 50,000.- บาท ต่อเดือน ยกเว้น สมาชิกสมทบที่เป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดาของสมาชิก ไม่สามารถฝากเงินเพิ่มได้อีก

                       แก้ไขเป็น ข้อ 2 สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น ณ วันสิ้นปีทางบัญชี และในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ย   รายเดือน รวมกันได้รายละไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อเดือน ยกเว้น สมาชิกสมทบที่เป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดาของสมาชิก ไม่สามารถฝากเงินเพิ่มได้อีก

                       นอกนั้นคงเดิม

                       ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

Leave a Comment

Scroll to Top