เงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย 

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืน ซึ่งเป็นของสมาชิก แต่ไม่สามารถติดต่อสมาชิกให้มารับเงินได้ทำให้ต้องตั้งค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน จึงแจ้งแก่สมาชิกให้มารับเงินคืน ดังนี้
1. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ค้างจ่ายเกินกว่า 5 ปีจำนวน 11 ราย เป็นเงิน 12,197.40 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)
2. เงินรอจ่ายคืนค้างจ่าย ปี2555 เกินกว่า 10 ปีจำนวน 14 ราย เป็นเงิน 58,450.59 (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) และเงินรับรอการตรวจสอบ ปี2555 เกินกว่า 10 ปีจำนวน 53 รายเป็นเงิน145,195.45 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)

ให้สมาชิกมาติดต่อขอรับเงิน ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดมาติดต่อขอรับเงิน สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์

สมาชิกที่มีเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย

1น.ท.เชิงฤทธิ์ นภาคำรณฤทธิ์
2พล.ท.วิเชียร วิชัยวัฒนะ
3พล.ร.ต.สุรพล วนทัศน์
4จ.ส.อ.หญิง ศรีสังวาลย์ ทังจิตร
5นายกิตติ พรหมปัญญา
6น.ต.จินดา เหมนิยมานันท์
7จ.ส.อ.สมหมาย ลุงคะ
8พลฯ ชัยวัฒน์ พูลสวัสด
9นาย วีระชัย เนริบุตร
10น.ส. สิริรัตน์ ชะนา
11น.ส. สุวรรณี ไทยเล็ก
12นายประเสริฐ นองติแก
13นาย ผดุง โสพิณ
14พ.ท.หญิงอุษา หมื่นฤทธิ์
15พ.ต.สายัณห์ ทองกร
16พล.ต. นิพนธ์ คำแหง
17นพ.ชวลิต วงศ์สุทธิผล
18พ.ท.ทัดชัย โกกิลานนท์
19ร.ต.เสน่ห์ ดลประสิทธิ์
20จ.อ.ธนาลักษณ์ ช้างสุวัฒน์
21ส.อ.หญิงนารีกร อดทน
22พ.จ.อ.สุวิทธ์ คชเงิน
23พ.ต.หญิงณัฐนันท์ น้อมนิวัติศิร
24พ.ต.มีชัย เหมือนศรี
25พ.อ.อ.สุริยนต์ โพนทอง

Leave a Comment

Scroll to Top