ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์­หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 1500 น. ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วาระการประชุมดังนี้

วาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่  2        พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2564

วาระที่  3        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

          3.1      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

          3.2      รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกประจำปี 2565

          3.3      รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2565

          3.4      รับทราบรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ประจำปี 2565

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          4.1      การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2565

          4.2      การพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565

          4.3      การพิจารณาโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเกินกว่า 5 ปี, เงินรอจ่ายคืน, เงินรับรอการตรวจสอบ เข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์

          4.4      การพิจารณาแผนงาน และประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2566

          4.5      การพิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2566

          4.6      การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 – 2568

          4.7      การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566

          4.8      การพิจารณาแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกประจำปี 2566

          4.9      การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

          4.10    การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2566

          4.11    การรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2566

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่  6        ประธานกล่าวปิดการประชุม    

Leave a Comment

Scroll to Top