รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 – 2568

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนหนึ่งคน หรือหนึ่งนิติบุคคล เพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และการดำเนินงานของสหกรณ์ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                        1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

                       1.1  เป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

                       1.2  ผ่านการอบรมตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้  รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

                     2. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                       2.1  เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                       2.2  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

                       2.3  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                       2.4  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

                       2.5  เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

                       2.6    เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น

                       2.7  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

                       2.8  เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่

                       2.9  เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น

                       2.10 เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์

                       2.11 เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคละที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

                       2.12 เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

                       2.13 เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

                   3. ข้อสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ

                   สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกจากผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาจากเงื่อนไข ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบและคุณสมบัติในภาพรวมของผู้เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเกณฑ์

                   4. การสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประจำปี 2566 – 2568  โปรดส่งหลักฐานได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2152 0926 ต่อ 308 ในวันและเวลาทำการ

Leave a Comment

Scroll to Top