มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ให้กับสมาชิกที่มีที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 ต.ค.65 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับยศ ชื่อ สกุล
1น.ท. ไกรวุฒิ อุดมผล
2นาย บรรจง แสนแก้ว
3จ.ส.อ. วรวุฒิ สุพบุตร
4พ.ท. คนัชญ์พัศ กุลเสวตร์
5จ.ส.อ.หญิง พิชญาภัค รัตนราช
6พ.ท.หญิง ณัฐกฤตา กออวยชัย
7พ.ท.หญิง วาสนา กันทิพย์
8จ.ส.อ. ชำนาญ เกลี้ยงจุ้ย
9พ.ท. อิทธิพล เดียงสา
10ร.ท. วัลลภ ทองสุข
11ร.อ. สุเนตร ตรีวิริยะพล ร.น.
12จ.ส.อ. จิรเดช พลแพงขวา
13จ.ส.อ. สัณห์ บุญประกอบ
14จ.ส.อ. สัณห์ บุญประกอบ
15พ.อ.อ. เกียรติ กำแพงแก้ว
16จ.ส.อ. วัฒนา ปารีพันธ์
17จ.ส.อ. นิติพงศ์ แสนชมภู
18ร.อ.หญิง ปาริชาติ ตันศิริสุข
19จ.ส.อ. ทวีชัย แก้วพิกุล
20จ.ส.อ. อรุณ ร่วงขาว
21จ.ส.อ. มานิจ เรือนเหล็ก
22จ.ส.อ. อภิชาติ อนันท์
23ร.ท.หญิง ลำดวน ยูงทอง
24พ.อ.อ. สุรพล วีระวัธนะชัย
25จ.ส.อ. โกศล ศิริม่วง
26พ.อ.อ. มานพ เบ้าหล่อ
27จ.ส.อ. ผจงศักดิ์ ทิพย์มณี
28พ.จ.อ. อรรถพร คงกล่ำ
29น.อ. ธเนศ ศิลประสิทธิ์ ร.น.
30พ.จ.อ. เชิดชัย ใหญ่กระโทก
31จ.ส.อ. สิงหนาท มูลขำ
32จ.ส.อ. บุญสืบ สิงห์สวัสดิ์
33จ.ส.อ. คมกริช สินกลัด
34จ.ส.อ.หญิง ศุภมิต คีรีคามสุข
35พ.อ.อ. ศักดิ์ทวี โกพลรัตน์
36จ.ส.อ. ประชา ขันแข็ง
37จ.ส.อ. ธีรพันธุ์ จันทร์คำ
38จ.ส.อ. อนุวัฒน์ ช่วยสืบวงษ์สา
39จ.ส.อ. เฉลิมชน ปัดสำราญ
40จ.ส.อ. ภูมิธนสิฐ ตุ้ยวงศ์
41จ.ส.อ. ฮานอวา ดือเร๊ะ
42จ.ส.อ. เชิดศักดิ์ ดวงพุฒ
43จ.ส.อ.หญิง เยาวลักษณ์ อาชีวปาริสุทธิ
44จ.ส.อ. วีรวุธ จิตหาญ
45จ.ส.อ.หญิง นภาพร คงทน
46จ.ส.อ.หญิง ภัณฑิรา จีนาภักดิ์
47พ.จ.อ. สุพิช เกษสร
48จ.ส.อ.หญิง วิณิชชา เอื้อสุนทร
49จ.ส.อ. อำนาจ อวยพร
50จ.ส.อ.หญิง บุษรา พลชา
51จ.ส.อ.หญิง พัฒน์นรี ฝัดสุภาพ
52พ.จ.อ. ธีรัตน์ เพ็ชรวงษา
53จ.ส.อ. ภานุมาส ช้างมาก
54จ.ส.อ. ธนโชติ เนินสุทธิ
55พ.ท. พัฒนพงศ์ ชาวโพธิ์
56ร.ท.หญิง จันทนา จันทรินทร์ ร.น.
57น.ท.หญิง นภัสพร สายอุบล ร.น.
58จ.ส.อ. บรรทม ศรีส่ง
59พ.จ.อ. จิรายุทธ บุญเกิด
60พ.อ.อ. วิชัย จันเตื่อย
61ร.อ. สิทธิศักดิ์ สงเกตุ
62พ.อ.อ.หญิง สุกัญญา เสนางาม
63พ.จ.อ. ณัฐพล พงษ์สิน
64พ.จ.อ. จักรกริศน์ ชาวพะเยาว์
65ร.อ. ยุติธรรม หวานอ่อน ร.น.
66จ.ส.อ. บุญชัย คำย้าว
67จ.ส.ต. ชยพล รัตนบุรี
68จ.ส.อ.หญิง จิรนันท์ โกรา
69จ.ส.อ.หญิง จิรนันท์ โกรา
70จ.อ.หญิง กมลรัตน์ ญาณถ้อย
71จ.ส.อ.หญิง ธัณญภรณ์ แก่นเดียว
72จ.อ.หญิง ปิยพัชร์ กรรณาริก
73น.อ. ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์
74ร.อ. ยุทธภูมิ มั่นพลับ
75ส.อ.หญิง อุบล หนูนาง
76จ.ส.อ. ธนเดช วรรณพันธ์
77พ.จ.อ. วิษณุ สิทธิเชียงพิณ
78ส.อ.หญิง ปานใจ คล้ายสุวรรณ์
79ส.ท. สาลี โพธิสาร
80น.ท.หญิง ธนาวดี เจริญสุข
81น.ท. พีร์ชยุต อ่อนอินทร์ ร.น.
82จ.ส.อ. ทนงค์ ธนะขว้าง
83ส.ท.หญิง กัลยา ปันแก้ว
84จ.อ.หญิง สิริอร ทวนกิ่ง

Leave a Comment

Scroll to Top