ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบการปฏิบัติ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่ชื่อ – สกุลอันดับ
1นางสาวภัสราภรณ์  น้ำค้างตัวจริง ลำดับ 1
2นางสาวกฤติมา  พินิจพานิชย์ตัวจริง ลำดับ 2
3นางสาวสุนิสา   สุขเกษมตัวจริง ลำดับ 3
4นางสาวฐิตาภรณ์  ภูมินอกสำรอง ลำดับ 1
5นางสาวสุภาพร นพพะสำรอง ลำดับ 2
6นางสาวสุธิดา จิรวุฒิโทสำรอง ลำดับ 3
7นางสาวชลิตา  ขันชะลีสำรอง ลำดับ 4
8นางสาวพิชชากร ลามอสำรอง ลำดับ 5

Leave a Comment

Scroll to Top