รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนการศึกษา2565

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 จำนวน 418 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับยศ-ชื่อ-สกุลระดับ
1พ.ต. เทพอนุรักษ์ สังข์แก้วป.1
2จ.ส.อ. บุญ อนันท์ป.1
3จ.ส.อ. วิทยา บุญยินดีป.1
4จ.ส.อ. สัณห์ บุญประกอบป.1
5จ.ส.อ. สัณห์ บุญประกอบป.1
6ร.อ. ณัฐพล บุญล้ำป.1
7จ.ส.อ. สมชาย ชินชูป.1
8พ.จ.อ. ประเสริฐ พัฒนายนตร์ชัยป.1
9พ.จ.อ. เจริญ คล่องแคล่วป.1
10จ.ส.อ. ฉัฎฐา ทะแกล้วพันธ์ป.1
11จ.ส.อ. จตุพล สุภาพันธ์ป.1
12ร.อ. สุนันท์ชัย ใจมั่นป.1
13ร.อ. สุนันท์ชัย ใจมั่นป.1
14จ.ส.อ. สราวุธ สาวันดีป.1
15พ.อ. สุระ เมนะสูตป.1
16พ.อ. ศราวรรธน์ รุมรัตนะป.1
17จ.ส.อ. กมลศักดิ์ วงศ์อนันต์ป.1
18จ.ส.อ. พิเชฐ สายงามป.1
19จ.ส.อ. สุชาติ สุขศรีป.1
20จ.ส.อ. ฮานอวา ดือเร๊ะป.1
21พ.อ.อ. เอกสิทธิ์ คชไพรป.1
22พ.อ.อ. อนุสร วัดจินดาป.1
23พ.อ.อ. พิทักษ์ เอี่ยมงามป.1
24จ.ส.อ. สถาพร เจริญสวัสดิ์ป.1
25จ.ส.อ. ไพรัตน์ อบเชยป.1
26พ.จ.อ. วีระชัย ยศอินทร์ป.1
27พ.อ. ฮาซัน หะยีอารงป.1
28นาง ภัทรวรี หารโสภาป.1
29พ.ท. ตฤณชนก เทพจั้งป.1
30จ.ส.อ. สุภณ แก้วกาญจน์ป.1
31จ.ส.อ. เอกวัฒน์ จันทองป.1
32พ.อ.อ. อับดุลการี หะสนิป.1
33จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ชลายะนนท์ป.1
34จ.ส.อ. กังวาลย์ แม้นสีป.1
35จ.ส.อ. จิรชาติ ศรีชัยศักดิ์ป.1
36ร.อ. พิเชฐ ศรีละพันธ์ ร.น.ป.1
37จ.ส.อ. พีรวัส เพ็งขุนทดป.1
38จ.ส.อ. ศุภกร โสวภาป.1
39จ.ส.อ. จิรายุ นุกุลสุวรรณป.1
40จ.ส.อ. ศราวุธ ชาญณรงค์ป.1
41พ.จ.อ. นราวุฒิ ส่งกลิ่นป.1
42จ.ส.อ. สาโรจน์ สร้างนอกป.1
43ร.ท.หญิง ปวริศา จินดาป.1
44จ.ส.อ. นิทัศน์ อินทโชติป.1
45จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นครินทร์ป.1
46พ.จ.อ. ดำรงศักดิ์ วิชาเหล็กป.1
47พ.จ.อ. วรากรณ์ สุทธิรักษ์ป.1
48จ.ส.อ. ชัยนิวรรต ศรีพอป.1
49พ.จ.อ. นิรุตน์ มุ่งแสงป.1
50จ.ส.อ. สมพร หีบขุนทดป.1
51จ.ส.อ. สมพร หีบขุนทดป.1
52พ.จ.อ.หญิง มณีรัตน์ ตันตินิจกุลป.1
53จ.ส.อ. ธเนศ สุขนาแซงป.1
54พ.อ.อ. นิรุติ ไสหารป.1
55จ.ส.อ. กฤษณะ พาลึกป.1
56พ.จ.อ.หญิง ปราจิน สุทัศน์ป.1
57ร.ท. กิตติพงษ์ เบี้ยขาวป.1
58พ.อ.อ. ประวิน โตเจริญป.1
59พ.อ.อ. สุรชัย สาทักรัมย์ป.1
60พ.อ.อ. สุทธิชัย วงค์ศรีป.1
61พ.จ.อ. ศราวุฒิ ทองวัฒน์ป.1
62พ.จ.อ. กฤชกร รถมณีป.1
63จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ฝีปากเพราะป.1
64พ.จ.อ. ภานุวัฒน์ อินาวังป.1
65จ.ส.อ. ธีรยุทธ พุฒหมื่นป.1
66จ.ส.อ. วีรวัฒน์ จันทสมบัติป.1
67พ.จ.อ.หญิง รับขวัญ ทองอ่อนแก้วป.1
68พ.จ.อ. นันทพร ศรีษะน้อยป.1
69จ.ส.อ. ฤทธิรณ แก้วแสนป.1
70พ.อ.อ.หญิง ชัชนันท์ พินิจถิรธรรมป.1
71พ.จ.ท. ธาดาพงษ์ ไชยชะนะป.1
72จ.ส.อ. อนนท์ แม่นดาวป.1
73พ.อ.อ.หญิง อัญมณี พลราชมป.1
74พ.จ.อ. เติมพงษ์ สวนสุวรรณป.1
75พ.จ.ท. สมโภช บุญป้อป.1
76พ.อ.อ. สราวุธ สมพงษ์ป.1
77พ.จ.อ. พลพลาพร มรีรัตน์ป.1
78พ.จ.อ. ปฏิภาณ ลมพิมายป.1
79พ.จ.อ. ภาณุวัฒน์ กันทะวงค์ป.1
80พ.อ.อ. อาซียัน สาแมป.1
81พ.จ.อ. วีระยุทธ สืบจิตต์ป.1
82พ.อ.อ.หญิง จุฑาทิพย์ มิสมันป.1
83พ.จ.อ. อดินันท์ สือแตป.1
84พ.จ.อ. อภิศักดิ์ ด้วงสีทองป.1
85จ.ส.อ. ราชัน เท่าสิงห์ป.1
86จ.ส.อ. ฉัตรชัย ธุระทำป.1
87พ.จ.อ. วิทยาภรณ์ ชูปานป.1
88พ.จ.อ. พงศธร สุขบรมป.1
89พ.จ.อ. นิพนธ์ สวรรค์พรมราชป.1
90จ.ส.อ. ถาวร สุวรรณ์สุขป.1
91ส.อ. กรวิชญ์ จิตโชติป.1
92พ.อ.อ. มนัสวิน ศรีสุขป.1
93จ.ส.อ. จักกิต ห้วยทรายป.1
94พ.อ.อ. อาลียัส เจ๊ะแยป.1
95พ.จ.อ. วิศิษฏ์ สายเลาคำป.1
96พ.จ.อ. ปริญญา น่าชมป.1
97จ.ส.ท.หญิง รมณา มาตรชัยกูลป.1
98จ.ส.อ. เจษฎาพันธ์ นุ่มเอี่ยมป.1
99จ.ส.อ. ปุณวัฒน์ เหมเวชป.1
100พ.อ.อ. พนานต์พงศ์ เขื่อนแก้วป.1
101จ.ส.ท. ธงชัย เนตรวีระป.1
102พ.จ.อ.หญิง คุณารัตน์ โตส้มป.1
103จ.อ.หญิง สุกัญญา แจ่มฤดีป.1
104จ.ส.อ.หญิง ปรางทิพย์ อันภักดีป.1
105ส.อ.หญิง สมพร สุขเต็มดีป.1
106จ.อ.หญิง จิราพร แช่มชื่นป.1
107จ.อ.หญิง กุลธิดา แก้วอินทร์ป.1
108ร.อ. ธนชัย สง่าเนตรป.1
109พ.จ.อ. สุทัศน์ กาพย์กลอนป.1
110พ.อ. อภินันท์ พรหมจรรยาป.1
111จ.ส.อ. สุรกิตติ จุลบุษปะป.1
112จ.ส.อ. วุฒิชัย บู่แก้วป.1
113พ.จ.อ. วัชระ บุตรสามบ่อป.1
114พ.จ.อ. ยมนา วรรณสิงห์ป.1
115จ.ส.อ. อนุลักษณ์ สมแสงป.1
116จ.ส.อ. อำนาจ มาตราป.1
117จ.ส.อ. ชินวัฒน์ กอกหวานป.1
118จ.ส.อ.หญิง พัทราภา พูนผลป.1
119จ.ส.ท.หญิง พัชร์ทวัญ วงศ์คำจันทร์ป.1
120จ.ส.อ. ตุลยชาติ พันธุ์ทองป.1
121พ.จ.อ. ณัฏฐพล รอดเลิศป.1
122ส.อ. วรชาติ ควรกล้าป.1
123ส.อ. โสภณัฐ บัวสาลีป.1
124พ.จ.อ. ประหยัด ฤกษ์งามป.1
125ส.อ. เชาวลิต ศิริจันดาป.1
126จ.ส.อ. ธงชัย บุญภิญโญป.1
127ส.อ.หญิง อาพาภรณ์ ขันแก้วป.1
128จ.ส.อ. อเนชา พลศรีดาป.1
129จ.ส.อ. วิเชียร มหานิลป.1
130น.ส. สิริรัตน์ จิตประเสริฐป.1
131จ.ท. สถาพร สุภนิกรป.1
132จ.ส.อ. กฤตธัช สนิทเชื้อป.1
133จ.ส.อ. อัษฎา แผนไพสนป.1
134พ.ต.หญิง นันท์นภัส เบญจเรืองโรจน์ป.1
135จ.ส.อ. พิศิษฐ์ แผ้วพลสงป.1
136ส.ต.หญิง วันวิสาข์ ดินเมืองชนป.1
137ร.อ. วัชระ บุญศิริป.1
138ส.อ.หญิง อรอนงค์ มีทองป.1
139ส.ท.หญิง อานีลา เจ๊ะแฮป.1
140ส.ท.หญิง ธนภรณ์ กล่อมเกลี้ยงป.1
141จ.ต.หญิง ศิวาพร เจริญสุขป.1
142ส.อ.หญิง สุพรรษา ประยงกุลป.1
143น.อ. บุรพงศ์ สุบรรณ ณ อยุธยาม.1
144พ.ต. นพรัตน์ ด่านสาครม.1
145จ.ส.อ. ปราโมทย์ พื้นนวลม.1
146จ.ส.อ. ศิริจักร คลายเพชรม.1
147พ.ท. กษิดิ์เดช ดาสันทัดม.1
148จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ บุณยธาดาม.1
149ร.อ. สมคิด คงไฝม.1
150จ.ส.อ. สายันต์ คารมดีม.1
151จ.ส.อ. วุฒิชัย วาดเงินม.1
152จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ จุ้ยม่วงศรีม.1
153จ.ส.อ. สมโชค เข่งเงินม.1
154จ.ส.อ. กิตติพงษ์ สำเภาม.1
155จ.ส.อ. นิติพงศ์ แสนชมภูม.1
156ร.ท. พัลลภ คุ้มขลัง ร.น.ม.1
157พ.อ.อ. จำเนียร โอภาสงวนม.1
158น.อ.หญิง กรรณิกา พิทักษ์ธรรม ร.น.ม.1
159จ.ส.อ. ยศไกร ไชยดีม.1
160พ.จ.อ. ธนกร ศรีโสภาม.1
161พ.จ.อ. วิทยา แก้วคำแจ้งม.1
162พ.จ.อ. วิทยา แก้วคำแจ้งม.1
163พ.อ.อ. สุบิน เขียวฤทธิ์ม.1
164พ.อ.อ. จีระกาญจน์ ผานะวงศ์ม.1
165พ.อ.อ. สาโรจน์ ศิริเป็งม.1
166พ.ท. สุรสิทธิ์ แก้วสมบัติม.1
167พ.อ.อ. สิทธิพล อุ่นผาลาม.1
168จ.ส.อ. พัศกร ดมอุ่นดีม.1
169จ.ส.อ. ศรีไพร แหวนเงินม.1
170พ.จ.อ. จุฑาเทพย์ แสนสะอาดม.1
171จ.ส.อ. มานิต อุทุมมาม.1
172จ.ส.อ. บุญเสริม เพ็ชรพันธ์ม.1
173ร.ต. สอและ นางาม.1
174จ.ส.อ. ธนัช ละแมนชัยม.1
175จ.ส.อ. ฮานอวา ดือเร๊ะม.1
176จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ปันบุ่งม.1
177จ.ส.อ. ศิริ ผันสำลีม.1
178จ.ส.อ. เผด็จศึก จันทร์ประเสริฐม.1
179พ.จ.อ. โยธิน น้อยคงคาม.1
180ร.ต. วิรุจน์ บุญเสริมม.1
181พ.อ.อ. วัฒนา ทองสองม.1
182พ.จ.อ.หญิง พิชชากานต์ จิตประกล่ำม.1
183จ.ส.อ. กิตติ มีแสงจันทร์ม.1
184จ.ส.อ. เสกสรรค์ แก้วมีแสงม.1
185จ.ส.อ. ทิตย์ติพงษ์ ศรีเงินงามม.1
186จ.ส.อ. ณัฐพล สุวรรณชาติม.1
187พ.จ.อ. สมัคร มารอดม.1
188จ.ส.อ. ภุชงค์ พริ้มพรายม.1
189พ.อ.อ. เดชา ศรีม่วงม.1
190จ.ส.อ. อนุชา วงศ์ตลาดขวัญม.1
191จ.ส.อ. จตุพร เพียรพิทักษ์ม.1
192พ.จ.อ. ศักดา คนหาญม.1
193จ.ส.อ. อัครวัฒน์ สุวรรณกิจม.1
194จ.ส.อ. ศักรินทร์ อัคษรม.1
195พ.อ.อ. ทวีชัย ปราบมนตรีม.1
196จ.ส.อ. ชาญมนต์ อารีย์ม.1
197จ.ส.อ. ณัฐพล ไล้เลิศม.1
198จ.ส.อ. พัฒนพงศ์ คงพราหมณ์ม.1
199จ.ส.อ. อดิสรณ์ โมรากุลม.1
200พ.อ.อ. พงศ์พันธ์ ไพศาลพิสุทธิ์ม.1
201จ.ส.อ. สุขสันต์ วาระดีม.1
202พ.อ. ดิเรกฤทธิ์ บุษยธนากรณ์ม.1
203พ.อ.อ. วิโรจน์ นุสดินม.1
204จ.ส.อ. ศราวุธ ชาญณรงค์ม.1
205ร.ท. ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน์ม.1
206พ.อ.อ. ไตรวุฒิ ผกามาศม.1
207จ.ส.อ. มานพ แสงปราชญ์ม.1
208จ.ส.อ. พสิษฐ์ งามผลม.1
209จ.ส.อ. สมชาย สุขทองม.1
210จ.ส.อ. อลงกรณ์ ทองหนักม.1
211พ.จ.อ. ธีระนันท์ ศรีนุ่นชุมม.1
212พ.ท. ไพโรจน์ จันทรัตนาม.1
213จ.ส.อ. วัชระ พิมสารม.1
214จ.ส.อ. รัตนโชติ ทองระย้าม.1
215จ.ส.อ. พชร แย้มงามเหลือม.1
216พ.จ.อ. ชำนาญ ประสงค์แก้วม.1
217จ.ส.อ. อดิศักดิ์ นวลผ่องม.1
218น.ท.หญิง จันศรี อมรรตัยกุล ร.น.ม.1
219จ.ส.อ. จิรพันธ์ แรกสูงเนินม.1
220จ.ส.อ. อดิศร ศรีทุมเที่ยงม.1
221จ.ส.อ. อาคเนย์ สายสว่างม.1
222พ.จ.อ. ธีระศักดิ์ กันหาม.1
223พ.จ.อ.หญิง พรรณิกา คำเพ็ชรดีม.1
224จ.ส.อ. เกียรติคุณ นิ่มน้องม.1
225จ.ส.อ. ธวัชชัย จุ้ยใจเหิมม.1
226พ.จ.อ. วทัญชัย คงทนม.1
227พ.จ.อ. วิชัย ศรีประเสริฐม.1
228พ.จ.อ. เสกสิทธิ์ สุรินชุมม.1
229พ.อ.อ.หญิง จุฑาทิพย์ มิสมันม.1
230พ.จ.อ. วีระพันธ์ นิ่มละมัยม.1
231พ.อ.อ. สำเริง รักษาสัตย์ม.1
232พ.อ. ธีระพล สาธรวิศิษฐ์ม.1
233พ.จ.อ. นิพนธ์ สวรรค์พรมราชม.1
234พ.อ.อ. วิชาญ ธัมวงษ์ษาม.1
235จ.ส.อ. มาณพ สุขเลิศม.1
236จ.ส.ท.หญิง พัชริน วิญญายองม.1
237พ.จ.อ.หญิง จิราพร เอียดเฉลิมม.1
238พ.จ.ต.หญิง ศรินยา ศรีดีม.1
239จ.ส.ท.หญิง รมณา มาตรชัยกูลม.1
240จ.ส.อ. ฉัตรชัย ม่องคำหมื่นม.1
241จ.อ.หญิง วรารัตน์ กลมกลางม.1
242จ.อ.หญิง สุชาดา ศรีวิเศษม.1
243จ.อ. ปรีดา ริมตระกูลม.1
244พ.จ.ต.หญิง วนิดา สุภีคำม.1
245พ.จ.อ. สมชาย เกณิกานนท์ม.1
246จ.อ.หญิง ธีราพร น้อยเนตรม.1
247จ.ส.อ.หญิง เพ็ญนภา ชมโทม.1
248พ.อ.ท.หญิง วิลัยพร ผดุงพลม.1
249จ.ส.อ. สิทธิ เจริญคลังม.1
250จ.ส.อ.หญิง สูรายา เจ๊ะโซ๊ะม.1
251พ.อ. สิทธิชัย เสาวคนธ์ม.1
252พ.จ.อ.หญิง วันนาเดีย ตุลยาพงศ์ม.1
253จ.ส.อ.หญิง กัลยา ทองทับทองม.1
254ส.อ. ไมตรี วันนาพ่อม.1
255ร.อ. อนุชน พันธ์ดวง ร.น.ม.1
256จ.ส.อ. สมศักดิ์ นาขันดีม.1
257ส.อ. มาหาสุบรี สาแมม.1
258ส.อ.หญิง พัชรินทร์ พูนประสิทธิ์ม.1
259ส.อ.หญิง ศศิธร ธนะคำดีม.1
260จ.ส.ท.หญิง นวพร แสนคะนารีม.1
261ร.อ.หญิง เมธิรา สีทาม.1
262พ.จ.อ.หญิง กรรวิกา อินชายเขาม.1
263ส.อ. สวาท พวงพันธ์ม.1
264ส.อ. พายุ รูปดีม.1
265ส.อ.หญิง ศศิรา ศรีษาม.1
266จ.ส.อ. อังคาร ทาระแพนม.1
267น.ท. อภิสิทธิ์ วัฒนานุรักษ์ม.1
268ร.อ. เฉลิมชาติ บู่ศรีม.1
269จ.อ. ธีรยุทธ บัวเป็นไกรม.1
270จ.ส.อ.หญิง แสงจันทร์ พุทธเจริญม.1
271ส.ท.หญิง กนกวรรณ ธาตุทองคำม.1
272จ.ส.อ. สุริยา ศรีโกเมนทร์ม.1
273จ.ท.หญิง ศิริวรรณ อ่ำแสงม.1
274ส.ท.หญิง ธนภรณ์ กล่อมเกลี้ยงม.1
275พ.จ.อ. รณชัย ตันวุฒิม.1
276น.ต. วัชระ เจริญสิงห์ม.4
277พ.จ.อ.หญิง นรินรัตน์ สุขก้อนม.4
278จ.ส.อ.หญิง ภัทรียา อยู่สุขม.4
279ร.อ. สามภพ ยศกังม.4
280จ.ส.อ. ทศพล พลอยดีเลิศม.4
281จ.ส.อ. อิสรา เทียมสีฟ้าม.4
282พ.ต. รัตนเดช เดชคงม.4
283น.อ. กิตติศักดิ์ นิยมเดชา ร.น.ม.4
284จ.ส.อ. หนูลิน คำภูษาม.4
285จ.ส.อ. นิวัติ ทัพขวาม.4
286ร.อ. ครรชิต มะยาระม.4
287ร.ท. เทพนิมิตร กังวานสุขธำรงม.4
288พ.จ.อ. อนุชา ดีฉนวนม.4
289น.อ.หญิง กรรณิกา พิทักษ์ธรรม ร.น.ม.4
290ร.อ. พิทยา พรหมสารม.4
291จ.ส.อ. ภานุพงศ์ ทะตันม.4
292จ.ส.อ. ธีระพันธุ์ พรหมสวัสดิ์ม.4
293พ.อ.อ. คมสันต์ พิทักษ์กิจม.4
294ร.อ. ชินกร กุตันม.4
295จ.ส.อ. ราชัน คานม.4
296น.ต. บุญยืน มุทะรัตน์ม.4
297จ.ส.อ. ทวีป สมคิดม.4
298จ.ส.อ. อดิศร พูลฤทธิ์ม.4
299จ.ส.อ. ภูวิศ พลบำรุงม.4
300พ.จ.อ. เชิดชัย ใหญ่กระโทกม.4
301ร.อ. สุนันท์ชัย ใจมั่นม.4
302จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ แสนไมตรีม.4
303จ.ส.อ. ประชา ขันแข็งม.4
304จ.ส.อ. วิชัย ใกล้จันอัดม.4
305ร.ท. สุรศักดิ์ เขียวสุวรรณม.4
306จ.ส.อ. กิตติชัย ศรีทองม.4
307จ.ส.อ. กฤชณัท ปูนมากม.4
308จ.ส.อ. อภิรักษ์ ดอนสมพงษ์ม.4
309จ.ส.อ. มานิต สุดใจม.4
310จ.ส.อ. ทัศคร วงค์ศรียาม.4
311จ.ส.อ. ชัยยุทธ์ มั่นแน่ม.4
312พ.อ.อ. มนตรี ปิ่นนาคม.4
313จ.ส.อ. ปิติพงษ์ งานกระโทกม.4
314จ.ส.อ. วรวิญญ์ คุปหิรัณย์ม.4
315จ.ส.อ.หญิง เยาวลักษณ์ อาชีวปาริสุทธิม.4
316จ.ส.อ.หญิง ประนอม แก้วมะม.4
317จ.ส.อ. ฉัตรชัย นักระนาดม.4
318จ.ส.อ. การุณย์ เวียงเจริญม.4
319จ.ส.อ. สุวัฒน์ จันทรมนตรีม.4
320จ.ส.อ.หญิง สมปอง ผลิกาธิการม.4
321จ.ส.อ. สหชาติ พันธุ์ภักดีม.4
322จ.ส.อ. นิกร จันทสุวรรณ์ม.4
323พ.อ.อ. สิทธิศักดิ์ เวียงสีมาม.4
324จ.ส.อ. ทิตย์ติพงษ์ ศรีเงินงามม.4
325จ.ส.อ. สุชาติ มิฆเนตร์ม.4
326พ.อ.อ. ณัฎฐนันท์ ภูงามเงินม.4
327พ.อ.อ. นันทภพ แว่วเสียงม.4
328ร.ท. เหรียญชัย พลเหิมม.4
329พ.อ.อ.หญิง จุรีย์พร สุภาวงศ์ม.4
330จ.ส.อ.หญิง สังเวียน เนียมศรีม.4
331พ.อ. ฮาซัน หะยีอารงม.4
332พ.อ.อ. เทียนชัย อำลอยม.4
333พ.จ.อ. ศิริชัย อนันต์ม.4
334พ.จ.อ. ประสงค์ ประวัติกลางม.4
335จ.ส.อ. ศักดิ์ณรงค์ ผิวไหมคำม.4
336จ.ส.อ. จุมพล สกูลเย็นม.4
337จ.ส.อ. สุพัฒน์ สำมะโนม.4
338พ.จ.อ. จีระศักดิ์ ฤทธิ์จรูญม.4
339จ.ส.อ.หญิง พรธิวา จานสูงเนินม.4
340จ.ส.อ.หญิง นงลักษณ์ ดวงบุบผาม.4
341จ.ส.อ. พิษณุ นุชเจริญม.4
342จ.ส.อ. อิศวะ ดวงดีม.4
343ร.ท.หญิง รนินัญภ์ แก้วภู่ม.4
344พ.จ.อ.หญิง เตือนใจ จิตรธรม.4
345ร.ท. ชัยวัฒน์ เอี่ยมมงคลม.4
346จ.ส.อ. เอกชัย แตงอ่อนม.4
347พ.จ.อ. วันชัย สุขปักษาม.4
348จ.ส.อ. เอกชัย ใหมเกื้อม.4
349จ.ส.อ. นิติวัฒน์ ไชยประโคมม.4
350จ.ส.อ. อิศเรศ บัวสุวรรณม.4
351จ.ส.อ. วิเชษฐ จันทเดชม.4
352พ.อ.อ. เอกลักษณ์ ชูเมืองม.4
353จ.ส.อ.หญิง จิดาภา สุวรรณกาศม.4
354พ.จ.อ. ชยพล ซาเสนม.4
355พ.จ.อ. ไกรศรี ปานรักษาม.4
356จ.ส.อ. อภิญญา สิทธิมากานท์ม.4
357พ.อ.อ. ศิวาวุธ เข็มพุดซาม.4
358พ.จ.อ.หญิง ภัทรษรณฬี กล้าหาญม.4
359ร.ท. วีระพงษ์ คำหารม.4
360น.ต.หญิง รุ่งนภา เขียนวงศ์ม.4
361พ.จ.อ. สุพล ครุนันท์ม.4
362ร.อ. เกียรติภูมิ จันพรมมี ร.น.ม.4
363พ.จ.อ.หญิง วาสุชา กระทองม.4
364พ.จ.อ. ไชยันต์ อินทพันธุ์ม.4
365พ.จ.อ. บรรจบ แก้วสว่างม.4
366พ.จ.อ. วิษณุพร ภาคสุทธิผลม.4
367พ.จ.อ. อัมพร ออมสินม.4
368พ.จ.อ.หญิง ชิติมา นูตาม.4
369จ.ส.อ. วินัย วิทยาการไพรม.4
370พ.จ.อ.หญิง จิราพร เอียดเฉลิมม.4
371พ.จ.อ. ดุลธร สลางสิงห์ม.4
372พ.จ.ท.หญิง มัลลิกา นันทพฤกษาม.4
373จ.ส.อ. อวน พูลจิตร์ม.4
374จ.อ.หญิง ชฎาภรณ์ ธูปถมพงศ์ม.4
375จ.อ.หญิง ปิยพัชร์ กรรณาริกม.4
376จ.อ. จักรกฤษ กูเล็มม.4
377พ.จ.อ. สมชาย เกณิกานนท์ม.4
378จ.อ.หญิง สุมณฑา รัตนจันทร์ม.4
379จ.ส.อ. นิติพนธ์ บุญบำรุงม.4
380พ.จ.อ. สัตตา บำรุงแจ้งม.4
381จ.ส.อ. วสันต์ ปันชัยม.4
382จ.อ. นครินทร์ สมิงแก้วม.4
383ส.อ.หญิง สุตาภัญ แพงมีม.4
384จ.ส.อ.หญิง กัลยา ทองทับทองม.4
385ส.อ. ธนูศิลป์ วรสารม.4
386พ.อ. อมรินทร์ เทศนธรรมม.4
387ส.ท. ธงชัย เงินสินม.4
388ร.อ. ขจรศักดิ์ จิตหาญม.4
389จ.ส.อ. อนุชิต จิตอารีม.4
390น.ท.หญิง ธนาวดี เจริญสุขม.4
391ส.อ.หญิง จรินทร์ รักกลางม.4
392น.ท. พีร์ชยุต อ่อนอินทร์ ร.น.ม.4
393น.ท. อภิสิทธิ์ วัฒนานุรักษ์ม.4
394จ.ส.อ. ธงชัย บุญภิญโญม.4
395ร.อ. สิทธิเดช บานชื่นม.4
396ส.อ. อุเทน จรบำรุงม.4
397ส.ท.หญิง โอบี อุทารักษ์ม.4
398จ.อ.หญิง กุสุมา ตรีสุขีม.4
399จ.ส.อ. บัญชา งอนกิ่งม.4
400พ.จ.ต. จักรพงษ์ ทุมเศษม.4
401พ.ต.หญิง ณัชชารินทร์ ฤกษ์เย็นม.4
402นาง พรจิตร จิตระยนต์นม.4
403พ.จ.อ.หญิง สำเภา หนูรอดรร.ทหาร/ตร.
404พ.จ.อ. วิมล โยธะคงรร.ทหาร/ตร.
405จ.ส.อ. เอนก ศรีเงินรร.ทหาร/ตร.
406พ.ต. จตุพล คิอินธิรร.ทหาร/ตร.
407จ.ส.อ. นรากร มัทธวรัตน์รร.ทหาร/ตร.
408จ.ส.อ. สมพบ ผาบมาลารร.ทหาร/ตร.
409น.ต. อรุณ เสมียนชัยรร.ทหาร/ตร.
410จ.ส.อ. ขวัญชัย วงษ์อุดมรร.ทหาร/ตร.
411จ.ส.อ. อภิศักดิ์ รัตนราชรร.ทหาร/ตร.
412พ.อ.อ. ยอด อินต้นวงค์รร.ทหาร/ตร.
413พ.อ.อ.หญิง รัตนา ชาชมราษฎร์รร.ทหาร/ตร.
414พ.อ.อ. ศุภสัณห์ อัคนียุทธรร.ทหาร/ตร.
415จ.ส.ท. เกรียงศักดิ์ ใจหล้ารร.ทหาร/ตร.
416ส.อ.หญิง ชลธิชา ลายละเอียดรร.ทหาร/ตร.
417ส.อ.หญิง ธนัญญา แก้วโกยรร.ทหาร/ตร.
418ร.ท. เกษม ภัครกุลโยธินรร.ทหาร/ตร.

Leave a Comment

Scroll to Top