ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ฯ มีสมาชิกที่ลาออกแล้ว แต่มีบัญชีเงินฝากคงค้างอยู่ที่สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อกับสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงินคืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2152 0926 ต่อ 204

ลำดับชื่อ-สกุลวันที่ขาดสมาชิกภาพ
1พ.ท. จรัล ประดิษทรง1 ธ.ค. 47
2น.อ. วิรัตน์ ทองพันชั่ง ร.น.27 พ.ค. 47
3น.อ. สุธรรม หรือ นายเอกวุฒิ สุทธิเลิศ5 ก.ค. 59
4น.ท.หญิง อารีนา เตยหอม ร.น.6 ก.ค. 54
5น.ต. เมธา เจิมขวัญ ร.น.14 ส.ค. 52
6พ.ต. วาว หรือ จ.ส.อ. วิลาศ จันทโชติ12 ม.ค. 55
7ร.อ. พนม ภูแย้ม1 ม.ค. 48
8พ.ท.หญิง กอบกุล ทองบุญล้อม21 พ.ย. 55
9ร.อ. สมชาย ศรครุฑ15 มี.ค. 56
10ร.ต. สมจิตร ธรรมนิยม1 ก.พ. 50
11พ.ท. สัตยา สมิททันต์25 เม.ย. 54
12น.ท. เกรียงศักดิ์ สุคนธ์เขต ร.น.20 มี.ค. 56
13ร.อ. ธนธน ปิ่นจันทร์28 มี.ค. 55
14พ.ต. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์10 ม.ค. 57
15จ.ส.อ. สมพงษ์ รอดสุทธิ2 มี.ค. 53
16พ.อ.อ. ชัยยา เสมอภาพ30 มิ.ย. 52
17พ.อ. บุญชัย เนาวภูต1 ส.ค. 51
18ร.ต. สุกิจ เกิดใจตรง12 ก.ค. 47
19ร.อ. ธีรทรัพย์ แก้วอินทร์5 ส.ค. 52
20ร.ต. ทวีป ชื่นบาน19 มี.ค. 53
21พ.จ.อ. ธรรมนูญ คำไกร19 ต.ค. 60
22น.ต. ณัฐวรรธน์ ชื่นพันธุ์11 ม.ค. 59
23พ.ต. ธนาสานต์ มีนพกิจ23 มิ.ย. 58
24ร.ท. สายัณห์ ทองกร2 มี.ค. 53
25จ.ส.อ. สุชาติ เกิดมูล20 พ.ค. 63
26พ.ท. สมชาย อุ่มอ้น11 ต.ค. 53
27พ.ต.หญิง มาลี มาลีงาม7 ต.ค. 47
28ร.อ. บุญช่วย จันทสิทธิ์15 มิ.ย. 53
29น.ต.หญิง ปิยวรรณ สุวรรณรัตน์1 มิ.ย. 53
30จ.ส.อ.หญิง สหัทยา รัตนนิตย์30 ก.ย. 46
31พ.ท. เอนก น้อยนิติ7 พ.ย. 60
32พล.อ. เสรณี รัตนชื่น5 ม.ค. 52
33ร.อ. ทัดชัย โกกิลานนท์11 ม.ค. 54
34พล.อ. สมโภชน์ นนทชัย3 ก.ค. 57
35พ.อ.อ. ดำรง กลิ่นขจร29 มิ.ย. 55
36จ.ส.อ.หญิง ประภาพรรณ กีระสี20 มี.ค. 55
37พ.ท. พงษ์พิพัฒน์ รัตนพันธุ์28 เม.ย. 60
38พ.อ.อ. บุญสืบ สะอาดเอี่ยม25 มี.ค. 52
39ทพญ. สิริวิภา อนันตวาร24 ม.ค. 46
40จ.ส.อ. บัญชา มาตย์ผล30 ก.ค. 56
41จ.ส.อ. นิวัต หนูคง7 ม.ค. 62
42พ.จ.ท. สุรัตน์ เป้าทอง28 เม.ย. 60
43ส.ท. ยุทธ ทิพยวงศ์18 ต.ค. 59
44ส.อ. ณัฐกมล เกตุรัตน์30 เม.ย. 53
45จ.ส.อ. ศุภฤกษ์ สุวรรณานนท์13 ม.ค. 63
46ร.ท.หญิง เสาวลักษณ์ สวัสดิ์วงศ์30 ก.ค. 99
47ส.ท. ธนากฤษณ์ ธาดาพงษ์31 ต.ค. 56
48พ.อ.อ. ณฐกร จันทร์เจริญ8 เม.ย. 56
49จ.ต.หญิง ศรุตยา หงษา27 ส.ค. 61
50จ.ท.หญิง รวิวรรณ พันธุ์วิชัย29 ก.ย. 63
51ส.ท. ทองแท่ง โพธิปัญญาโอนหุ้นก่อนปี 41
52จ.ส.ต. สมปอง ชมจอหอโอนหุ้นก่อนปี 41
53น.ส. รัชนิภา กิไพโรจน์22 ก.พ. 64
รายชื่อสมาชิกที่ลาออกแล้ว แต่ยังมีบัญชีเงินฝากคงค้างอยู่ที่สหกรณ์ฯ

Leave a Comment

Scroll to Top