รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ

               สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้

               คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้สอบบัญชี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1.   ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต้องไม่อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้ตรวจสอบกิจการหรือนิติบุคคลที่รับงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่จะเสนอบริการ และไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นใด

                   2.    ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเพียงแห่งเดียว

                   3.   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในสหกรณ์นั้นแล้วไม่เกิน 3 ปีบัญชีติดต่อกัน

                   4.    ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน 6 สหกรณ์

                   5.    ต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี อยู่ในสังกัดสำนักงานเดียวกับผู้สอบบัญชี

                   6.    เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ    ไม่ถูกพักหรือไม่ถูกเพิกถอนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

                   7.    เป็นผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

               หนังสือเสนอบริการสอบบัญชี โดยให้กำหนด ดังนี้

                   1.   วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบบัญชี

                   2.   ขอบเขตการตรวจสอบบัญชี

                   3.   บริการนอกเหนือจากการสอบบัญชี

                   4.   ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

                   5.     รายชื่อสหกรณ์ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับในปี 2531 – 2564

               วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

               ให้ผู้สมัครเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ส่งใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้พร้อมหลักฐานการสมัคร   ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2152 0926 ต่อ 308 ในวันและเวลาทำการ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ Email: sahagorn89@gmail.com

               ข้อสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

               สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกจากผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาจากเงื่อนไข ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบและคุณสมบัติในภาพรวมของผู้เสนอราคาเป็นเกณฑ์   

               การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

               สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะดำเนินการนำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 แล้วเสร็จ

Leave a Comment

Scroll to Top