ผลการสอบสัมภาษณ์ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

——————

                       ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564   เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

                   บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้       

เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล คะแนนที่ได้ อันดับที่ได้
1นายจักรพันธ์  สิงหะสุริยะ 192 3
2พลเอก วิชา ไผ่เกาะ 239 1
3พลตรีหญิง วารุณี งามสงวน 230 2

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการฯ จะได้นำเสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการดำเนินการฯในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ คราวถัดไป ให้ผู้สอบได้รอรับหนังสือรายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจัดจ้างและหลักประกันการทำงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ต่อไป

Leave a Comment

Scroll to Top