ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการ

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔   เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ นั้น

         สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทั้งสิ้น ๓ คน ดังนี้

ลำดับที่ ๑. นายจักรพันธ์       สิงหะสุริยะ

ลำดับที่ ๒. พล.อ. วิชา          ไผ่เกาะ

ลำดับที่ ๓. พล.ต.หญิง วารุณี งามสงวน

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นรายงานตัว เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมห้วยทราย ชั้น ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Leave a Comment

Scroll to Top