รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                       1.1    คุณสมบัติทั่วไป

                              (1)   มีสัญชาติไทย

                              (2)   อายุ ไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 62 ปี โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2502 ถึง พ.ศ.2519

                              (3)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                             (4)   ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม เสพยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

                              (5)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                              (6)   เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการแล้ว ต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

                       1.2    ลักษณะต้องห้าม

                              (1)    เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิด   ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                              (2)   เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

                              (3)   เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

                              (4)    เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

                              (5)    เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

                              (6)   เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิก ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

                              (7)   เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

                              (8)   เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้บริหารทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี

                              (9)   มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน

                              (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

                              (11)  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่  สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง

                              (12) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น

                   3. วุฒิทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีคุณสมบัติตามข้อ 4

                   4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                       4.1    มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ รวมทั้งมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานสหกรณ์ หรือ

                       4.2    เคยผ่านงานด้านบริหารการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

                      4.3    เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์มาแล้ว   ไม่น้อยกว่า 2 ปี

                   5. อัตราค่าตอบแทนระยะเวลาจ้าง และการบรรจุแต่งตั้ง

                       5.1      ให้ผู้สมัครเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการตามที่ต้องการ โดยสหกรณ์ฯ มีเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสวัสดิการตามต้องการแล้ว ต้องไม่เกินอัตราเดือนละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                       5.2      ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้จัดการ ต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา  180 วัน          โดยสหกรณ์ฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ดังนี้

                           (1)    ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ภายใน 90 วัน หากผลการประเมิน    ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 สหกรณ์ฯ อาจยกเลิกสัญญาจ้างได้ หรือให้ทดลองการปฏิบัติงานต่อไปอีก

                              (2)    ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ภายใน 90 วัน หากผลการประเมิน      ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 75 สหกรณ์ฯ จะยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยแต่อย่างใด

                       5.3    สัญญาจัดจ้าง วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  3 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ อายุต้องไม่เกิน 65 ปี และต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 1 ปี จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร โดยคะแนนการประเมินต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ที่กำหนด สหกรณ์ฯ สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ 

                   6. กำหนดวันรับสมัคร

                       เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยยื่น    ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทาง Email:sahagorn89@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ สำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 3 อาคาร C เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

                   7. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

                       7.1    ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด

                       7.2    รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

                       7.3    หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

                       7.4    หลักฐานแสดงการผ่านงานย้อนหลัง 5 ปี หรือหนังสือรับรองผ่านงานผู้จัดการหรือ รองผู้จัดการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

                       7.5    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

                       7.6    ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน จากสถานพยาบาลของทางราชการ พร้อมตราประทับ   ซึ่งรับรองว่าเป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยออกให้ไม่เกิน 30 วันก่อนถึงวันยื่นใบสมัคร

                       7.7    หนังสือรับรองการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยออกให้ไม่เกิน 30 วันก่อนถึง    วันยื่นใบสมัคร                  

                       7.8    แนวความคิดในการพัฒนาสหกรณ์ ด้านการบริหารงานสหกรณ์ ด้านการบริการ    ด้านการลงทุน ด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยให้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกหน้า

                   8. วิธีการคัดเลือก

                       สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจากการนำเสนอแนวคิดตามข้อ 7.8 และคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564   ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

                        9. หลักประกันการปฏิบัติงาน

                       ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องจัดให้มีหลักประกันการปฏิบัติงานตามที่สหกรณ์ฯกำหนด

                   10.เรื่องอื่น ๆ

                       สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ หรืออาจยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือยกเลิกการเรียกบรรจุแต่งตั้ง หรือประกาศใด ๆ ก็ตามแล้วแต่กรณีได้ ผลการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการดำเนินการให้ถือเป็นที่สุด

Leave a Comment

Scroll to Top