ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

               1.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด   ชุดที่ 46 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564  ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น  5  ระดับ  ดังนี้

                   1.1   ทุนระดับประถมศึกษา  ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยมีอายุไม่เกิน  8  ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน  จำนวนเงินทุนละ 2,000.- บาท

                   1.2   ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยมีอายุไม่เกิน  15  ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน  จำนวนเงินทุนละ 3,000.- บาท

                   1.3     ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.) โดยมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน จำนวนเงิน   ทุนละ 4,000.- บาท

                   1.4     ทุนระดับอุดมศึกษา ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยปีที่ 1 โดยมีอายุ ไม่เกิน  21  ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน  จำนวนเงินทุนละ 5,000.- บาท

                   1.5   ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ  

                         1.5.1    ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่1 ของโรงเรียนนายสิบทหารบก    หรือโรงเรียนจ่าทหารเรือ หรือโรงเรียนจ่าอากาศ หรือโรงเรียนนายสิบแผนที่ หรือโรงเรียนช่างฝีมือทหาร หรือโรงเรียนพลตำรวจ จำนวนเงินทุนละ  4,000.- บาท

                           1.5.2      ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวนเงิน  ทุนละ 5,000.- บาท รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ

2 thoughts on “ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์”

  1. ไม่สามารถทำได้ค่ะ
    ระเบียบของสหกรณ์ให้เฉพาะ ป.1 ม.1 ม.4 และอุดมศึกษา เฉพาะของปีนั้น ถ้าบุตรสมาชิกอยู่ตามชั้นที่กำหนดของแต่ละปีค่ะ
    คลิกดูระเบียบ -> https://www.coopafdc.com/?mdocs-file=290

Leave a Comment

Scroll to Top