กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1300 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ด้วยขณะนี้ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 มีผลต่อการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้น คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขอความร่วมมือให้สมาชิกลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน ไม่เกิน 200 ราย สมาชิกส่วนที่เหลือ สามารถติดตามการประชุมได้ทางวีดีโอ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก สำหรับสมาชิกที่ลงชื่อ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะได้รับค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมรายละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

2. จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สมาชิกทุกท่านที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละ 300.- บาท (สามร้อยบาท) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด ของสมาชิกที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด พร้อมกับ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกมีสิทธิพึงได้รับ 3 วันทำการหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แล้วเสร็จ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2152 0926
ในวันและเวลาราชการ หรือ Website : coopafdc.com หรือ Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา จำกัด

Leave a Comment

Scroll to Top