ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่สมาชิก เพราะเมื่อท่านลงนามในฐานะผู้ค้ำประกันแล้ว ท่านมีความรับผิดชอบดังนี้

“ชำระหนี้แทนผู้กู้ทุกกรณี แม้ว่าผู้กู้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทให้ความคุ้มครอง ตามจำนวนยอดหนี้คงเหลือก็ตาม  แต่ความคุ้มครองดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมทั้งกรณีสมาชิกผู้กู้เงิน ถูกพักราชการ ปลดออกจากราชการ หนีราชการ ต้องคดีอาญา หรือเหตุอื่นใด อันทำให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ได้ และภาระผูกพันนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ถึงแม้ท่านจะลาออกจาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วก็ตาม”

Leave a Comment

Scroll to Top