สมาชิกแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ ในการรับเงินปันผล เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 โดยมีช่องทางให้เลือกคือ
1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ (เล่มสีฟ้า)
2. โอนซื้อหุ้นกรณีพิเศษไม่เกินเงินปันผล เฉลี่ยคืน ที่ได้รับ
หากเกินกำหนดที่แจ้งไว้จะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ แล้วส่งคืน สหกรณ์ฯ ภายใน 15 ก.พ.60

Leave a Comment

Scroll to Top