Author name: admin-afdc

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี66

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์­หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 1330 ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี66 Read More »

มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์

สอ.นทพ. มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ Read More »

สหกรณ์ฯ นทพ. ขอให้สมาชิกดำเนินการตรวจสอบและยืนยันยอด หุ้น หนี้สิน และเงินฝาก ของสมาชิก

ยืนยันยอด ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะทำการปิดบัญชีประจำปี 2566 จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของ หุ้น หนี้สิน เงินฝากคงเหลือ และยืนยันยอด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยืนยันยอด ประจำปี 2566 Read More »

โอนทุนการศึกษา ปี๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่3

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3) จำนวน 246 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่3 Read More »

Scroll to Top