ยืนยันยอด

สหกรณ์ฯ นทพ. ขอให้สมาชิกดำเนินการตรวจสอบและยืนยันยอด หุ้น หนี้สิน และเงินฝาก ของสมาชิก

ยืนยันยอด ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะทำการปิดบัญชีประจำปี 2566 จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของ หุ้น หนี้สิน เงินฝากคงเหลือ และยืนยันยอด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยืนยันยอด ประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top