ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ลง …

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อ่านเพิ่มเติม »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
ฝ่ายการเงิน 1 อัตรา
ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
ฝ่ายธุรการ 1 อัตรา
รายละเอียดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถภาพที่ต้องการ สถานที่ปฏิบัติงาน อัตราจ้าง การจ้าง และสวัสดิการ ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบ“คุ้มครองสินเชื่อ”

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ประกาศสรรหาบริษัท ประกันชีวิตกลุ่ม แบบ “คุ้มครองสินเชื่อ” และจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 47 ครั้งที่ 4 (วาระพิเศษ) วันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีมติเลือกบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Scroll to Top