คำขอรับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ประจำปี 2567

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด   ชุดที่ 49 ครั้งที่ 5 เมื่อ 29  พฤษภาคม  2567  เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567  ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับ  ดังนี้
  ทุนระดับประถมศึกษา  ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยมีอายุไม่เกิน…

ทุนการศึกษา ประจำปี 2567 Read More »

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่2

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) จำนวน 195 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตาราง

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่2 Read More »

มอบทุกการศึกษา2566

มอบทุนการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) จำนวน 68 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตารางข้างล่างนี้

มอบทุนการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 Read More »

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566

สมาชิกขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด ประจำปี 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566 ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับ…

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top