EDITOR PICK’S

ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์

การขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 49 ครั้งที่ 2 เมื่อ 13 มี.ค. 67 ให้สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันดำเนินการ ดังนี้ เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด…

การขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน Read More »

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ขอให้สมาชิกทุกท่านจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.นทพ.จก. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินที่พึงได้เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์สามารถติดต่อ ณ สำนักงาน สอ.นทพ.จก.

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ Read More »

Scroll to Top