ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566

สมาชิกขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด ประจำปี 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566 ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับ…

สมาชิกที่ยังไม่ติดต่อสหกรณ์เพื่อขอรับเงิน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จากประกาศ เงินค้างจ่าย สมาชิกสหกรณ์ ได้มีสมาชิกได้มาติดต่อรับเงินจากสหกรณ์แล้วบางส่วน แต่ยังคงมีสมาชิกที่ยังไม่ติดต่อเพื่อขอรับเงิน

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่อ …

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก Read More »

Scroll to Top