ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ข่าวดี สำหรับสมาชิกผู้กู้เงินกับ สอ.นทพ.

ข่าวดี สำหรับสมาชิกผู้กู้เงินกับ สอ.นทพ. ตามประกาศตารางมรณะฉบับใหม่มีผลให้อัตราเบี้ยประกันชีวิต ลดลง จากอัตราเดิมเกือบ  ทุกช่วงอายุ สำหรับ สอ.นทพ.ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.61 เป็นต้นมา ผลก็คือสมาชิกที่มากู้เงินนับตั้งแต่วันเริ่มใช้     จะเสียค่าเบี้ยประกันชีวิตน้อยลงมาก ส่วนผู้ที่กู้เงินจากสหกรณ์ไปแล้ว หากสนใจทำประกันชีวิตก็จะได้อัตราเบี้ยประกันใหม่เช่นกัน การประกันชีวิต เป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง แก่ผู้ที่ค้ำประกันเงินกู้แก่ท่าน ซึ่งอาจเป็นเพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง ผู้ที่คุ้นเคย หรือผู้ที่ท่านเคารพนับถือ และยินยอมเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ท่านในยามที่ท่านมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในขณะนั้น และเมื่อท่านจากไปก็ไม่ได้ทิ้งภาระดังกล่าวไว้แก่บุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม สมาชิกควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขสำคัญของสัญญาประกันชีวิต เช่นเดียวกับการทำสัญญากู้เงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ.ไทยประกันชีวิต

เมื่อ บมจ.ไทยประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจให้ดูแล"ประกันคุ้มครองสินเชื่อ"ของสมาชิกสหกรณ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และด้วยความห่วงใยในกำลังพล พ.อ.วีระไชย เหเตโชดม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีความคิดความต้องการว่าผู้กู้และผู้ค้ำควรรับทราบและมีความเข้าใจกับการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อจึงให้ผู้แทน บมจ.ไทยประกันชีวิตเข้าให้ความรู้ เงื่อนไขการรับประกัน การจ่ายสินไหมมรณกรรม มูลค่าเวนคืนเมื่อชำระเงินกู้ครบก่อนกำหนด พร้อมทั้งตอบคำถามข้อสงสัยของสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจตรงกัน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561 ค่ะ

Top