ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

มอบทุนส่งเสริมการศึกษา

แจ้งสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 จำนวน 446 ทุน รวมเงิน 1,512,000 บาท ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระระเบียบฯ ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์­หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระเบียบวาระการประชุมดังนี้                    วาระ­ที่   

Top