ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 ณ อาคารอเนกประสงค์ นทพ. ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โปรดแสดงบัตรประจำตัว ต่อเจ้าหน้าที่ ในการลงทะเบียน เพื่อรับค่าพาหนะ 700.-บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30 -

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และดอกเบี้ยเงินกู้ ---------------------------------------------------                         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางด้านการเงินของสหกรณ์ฯ ในปัจจุบัน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ              

Top