ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ. ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เวลา 1000

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จำนวน 3 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 ถึง ข้อ 18 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

Top