ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย (เพิ่มเติม)

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเงินรอจ่ายคืนค้างจ่าย ของสมาชิกฯ (จำนวน 572 ราย เพิ่มเติม 9 ราย เป็น 581 ราย) โดยให้ติดต่อ โทร. 0-2193-6031, 0-2193-6038, 0-2193-6039, 0-2152-0926 ต่อ 204 (ฝ่ายบัญชี) รายชื่อสมาชิกเพิ่มเติม 9 ราย 1 พ.ท. สุรพล

การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 6/2561/43 วันที่ 29 มิ.ย.61 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 “สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร” เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ จึงให้สมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ กับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากฯ

Top