ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และดอกเบี้ยเงินกู้ ---------------------------------------------------                         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางด้านการเงินของสหกรณ์ฯ ในปัจจุบัน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ              

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2526 จึงประกาศรับสมัครนิติบุคคลหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้ตรวจสอบกิจการผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

Top