ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

ประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก จากเดือนละไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นเดือนละไม่เกิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  และงดการซื้อหุ้นพิเศษ ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่

แจ้งสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เรียน สมาชิกทราบ ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด แล้ว จึงต้องปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอให้ท่านสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้มายังสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ เอกสารเพิ่มเติม 1. กรณีโอนย้ายหน่วยงาน กรุณาส่ง สำเนาคำสั่งการโอนย้ายหน่วยงาน 2. กรณีเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ กรุณาส่ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และสำเนาทะเบียนบ้าน 3. (เฉพาะข้าราชการบำนาญ) กรณีเปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคาร

Top