ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สอ.นทพ.จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สอ.นทพ.จำกัด เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ คงทำให้สมาชิก สอ.นทพ.จำกัด บางท่านเกิดความไม่สบายใจว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับ สอ.นทพ.จำกัด หรือไม่ กล่าวคือ มีการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีการนำเงินไปฝากกับสหกรณ์อื่น ๆ หรือการปล่อยสินเชื่อแก่สถาบันหรือบุคคลเป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะแสวงหารายได้ให้แก่สหกรณ์สูงสุด คณะกรรมการดำเนินการ สอ.นทพ.จำกัด ขอชี้แจงให้สมาชิกทราบว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่สมาชิก  โดยการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่นการกู้เงิน เพื่อเหตุฉุกเฉิน การกู้เงินสามัญ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตามความเหมาะสม

สมาชิก สหกรณ์ ฯ ที่ติดต่อไม่ได้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน สหกรณ์ฯ ของแจ้งรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่ไม่สามารถติดต่อได้ จำนวน 28 คน รายละเอียดตามตารางรายชื่อ หากสมาชิกท่านใดรู้จักหรือสามารถติดต่อได้ โปรดแจ้งให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อกับสหกรณ์ฯ นทพ. โดยด่วน เพื่อดำรงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกต่อไป  หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ 0-2193-6038, 0-2193-6039, 0-2193-6031 ต่อ 302 รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ไม่สามารถติดต่อได้

Top