ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่สมาชิก เพราะเมื่อท่านลงนามในฐานะผู้ค้ำประกันแล้ว ท่านมีความรับผิดชอบดังนี้ “ชำระหนี้แทนผู้กู้ทุกกรณี แม้ว่าผู้กู้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทให้ความคุ้มครอง ตามจำนวนยอดหนี้คงเหลือก็ตาม  แต่ความคุ้มครองดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมทั้งกรณีสมาชิกผู้กู้เงิน ถูกพักราชการ ปลดออกจากราชการ หนีราชการ ต้องคดีอาญา หรือเหตุอื่นใด อันทำให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ได้ และภาระผูกพันนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ถึงแม้ท่านจะลาออกจาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วก็ตาม”

สหกรณ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องประกันชีวิต

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีนโยบายให้สมาชิก ผู้กู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกราย ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ตามวงเงินกู้ซึ่งวงเงินคุ้มครอง จะลดลงตามลำดับเท่ากับยอดหนี้คงเหลือในแต่ละช่วงเวลานั้น สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้สมาชิกทราบ ดังนี้ 1. หากสมาชิกมีการทำประกันชีวิตอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะกับบริษัทใดก็ตาม สามารถนำสัญญาประกันชีวิตมาใช้เป็นหลักประกันได้ โดยวงเงินประกันชีวิตต้องเพียงพอกับยอดเงินกู้ และต้องเปลี่ยนเงื่อนไขผู้รับโอนผลประโยชน์เป็นสหกรณ์ฯ ตามวงเงินหนี้ที่เหลืออยู่ เป็นลำดับแรก ส่วนที่เหลือจึงเป็นของทายาท 2.หากสมาชิกมีการทำประกันชีวิตอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่ากับบริษัทใดก็ตามแต่วงเงินประกันชีวิตไม่เพียงพอกับยอดเงินกู้ ก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกัน (โดยต้องปฏิบัติตามข้อ 1) แต่ต้องทำประกันชีวิตเพิ่มเติมตามยอดวงเงินกู้ ที่เหลืออยู่ และเงื่อนไขผู้รับโอนผลประโยชน์ เป็นสหกรณ์ฯ 3.สมาชิกสามารถเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทใดก็ได้

Top