ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด ขอแจ้งให้สมาชิกทราบ สหกรณ์ฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกประจำปี 2560 วันที่ 15 พ.ย.60 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร

การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ เปิดให้สมาชิกสามารถกู้เงินสามัญได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยสมาชิกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามระเบียบฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (ผู้กู้ตั้งแต่ 1,500,000  - 2,500,000 ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักผ่อนชำระเงินกู้ต่างๆ แล้วจะต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของเงินได้รายเดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบ

Top