ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์

          ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีกระแสเงินคงเหลือเกินความต้องการ เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการของสหกรณ์ฯ มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์ฯ ดังนี้                    1. สมาชิก ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ประเภทละ 1 บัญชี จำนวนเงินฝากคงเหลือทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)                        กรณี

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด                1.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด   ชุดที่ 46 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564  ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น  5  ระดับ  ดังนี้                    1.1   ทุนระดับประถมศึกษา  ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยมีอายุไม่เกิน  8  ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน 

Top