ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

แจ้งความประสงค์ฝากเงิน กับสหกรณ์ฯ

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์สำรวจความต้องการออมเงินในรูปเงินแบบฝากกับสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการออมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด  จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมแจ้งความประสงค์ขอฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายปี และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยมีหลักเกณฑ์การรับฝากเงิน ตามประกาศที่แนบ

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1300 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Top