ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1300 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

การอบรมบุคลากรสหกรณ์ เรื่อง การปฎิบัติตามกฎหมาย ปปง.

การอบรม/สัมมนา บุคลากรสหกรณ์ เรื่อง "การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง" ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 0800 -1630 ณ ห้องประชุมปิยามุขมังพัฒนา ชั้น 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Top