รับสมัครเจ้าหน้าที่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
ฝ่ายการเงิน 1 อัตรา
ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
ฝ่ายธุรการ 1 อัตรา
รายละเอียดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถภาพที่ต้องการ สถานที่ปฏิบัติงาน อัตราจ้าง การจ้าง และสวัสดิการ ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

Scroll to Top