ทุนการศึกษา ประจำปี 2567

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด   ชุดที่ 49 ครั้งที่ 5 เมื่อ 29  พฤษภาคม  2567  เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567  ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับ  ดังนี้
  ทุนระดับประถมศึกษา  ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยมีอายุไม่เกิน…

ทุนการศึกษา ประจำปี 2567 Read More »