เงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษสะสมทรัพย์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “บัญชีออมทรัพย์พิเศษสะสมทรัพย์”

                    เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สามารถเข้าถึงการออมทรัพย์ ได้เพิ่มมากขึ้นภายในวงเงินที่เหมาะสม และไม่เป็นภาระของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  69 (ก) (3) ข้อ 75 (2) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ให้เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “บัญชีออมทรัพย์พิเศษสะสมทรัพย์” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   1.   ชื่อบัญชีเงินฝาก “บัญชีออมทรัพย์พิเศษสะสมทรัพย์”

                   2.     วงเงินการรับฝาก วงเงินในการรับฝากรวมไม่เกิน 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

                   3.   เงื่อนไขการเปิดบัญชี

                         3.1    สมาชิก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี (ไม่ร่วมสมาชิกสมทบ)

                         3.2     การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) การฝากในครั้งต่อไป ไม่จำกัดจำนวน แต่มียอดเงินฝากรวมในบัญชีได้ไม่เกินบัญชีละ 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

                         3.3    ระยะเวลาการเปิดบัญชีรับฝากเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566

                   4.   ดอกเบี้ยเงินฝาก

                         4.1      สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากโดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี หากถอนก่อนครบ 90 วัน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

                         4.2    การจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาตฯ ของสมาชิก ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

                   5.   การถอนเงินฝาก

                         5.1    สมาชิกถอนเงินฝากได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนเงินฝากมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละศูนย์จุดห้า (0.5) ของจำนวนเงินที่ถอน

                         5.2    การถอนเงินฝากต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) หากมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่าให้ “ปิดบัญชีเงินฝาก”

                   6.   การปิดบัญชีเงินฝาก

                         6.1    สมาชิกจะปิดบัญชีเงินฝากของตนเองก็ย่อมกระทำได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน

                         6.2    ให้สมาชิกถอนเงินฝากและปิดบัญชี “บัญชีออมทรัพย์พิเศษสะสมทรัพย์” ตามประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2569

                   7.     สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ การดำเนินการดังต่อไปนี้

                         7.1      การโอนเงินฝากของสมาชิกในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ระหว่างบัญชี (โยกบัญชี) เพื่อนำเงิน  มาฝากในบัญชีออมทรัพย์พิเศษสะสมทรัพย์

                         7.2    การปิดการรับฝากเงินเพิ่มเติมและการปิดการเปิดบัญชีเพิ่มเติมก่อนครบกำหนด   (28 กุมภาพันธ์ 2566) กรณีมียอดเงินฝากรวมเต็มวงเงินแล้ว

                         7.3    การรับฝากสำหรับสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น ไม่รวมสมาชิกสมทบ

                   8.   เอกสารประกอบการเปิดบัญชี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

                   9.     ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งตามประกาศนี้ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

Leave a Comment

Scroll to Top