ยืนยันยอด ประจำปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะทำการปิดบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 65 จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 65 เพื่อใช้ประกอบการปิดบัญชีประจำปี 2565

สมาชิกสามารถดำเนินการยืนยันยอดฯ ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ www.coopafdc.com แล้วคลิกข้อมูลสมาชิก หรือ scan QR CODE

2. ในช่องชื่อผู้ใช้ กรอกเลขสมาชิก 6 หลัก และรหัสผ่านของสมาชิก  ในช่องรหัสผ่าน  แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ (หากไม่ทราบรหัสผ่านคลิกที่นี่)

3. ในหน้าประวัติข้อมูลสมาชิก ให้คลิก “ยืนยันยอด 2565

4. ในหน้าหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น ให้สมาชิกตรวจสอบยอด หากตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง ให้คลิกถูกต้อง  แล้วคลิกส่งตอบยืนยันยอด

หากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง ให้คลิกไม่ถูกต้อง และระบุรายการที่ไม่ถูกต้อง,ความเห็นเพิ่มเติมในช่องว่าง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และ email แล้วคลิก ส่งตอบยืนยันยอด

5. จะปรากฏหน้าต่าง “คุณต้องการบันทึกคำตอบหรือไม่ ?”  ให้คลิก “บันทึก

Leave a Comment

Scroll to Top