มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

แจ้งสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 จำนวน 464 ทุน รวมเงิน 1,586,000 บาท ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

รายชื่อสมาชิกรับทุนการศึกษา ปี2564

ลำดับยศ-ชื่อระดับการศึกษา
1ร.ต. ธนิต อินทยุงอุดมศึกษา
2น.ท. ไกรวุฒิ อุดมผลม.4
3พ.อ. ไตรศักดิ์ ผลพิบูลย์ม.4
4น.อ. วรรณบุทธ บัตรประทานอุดมศึกษา
5ร.ต. สมโภช สงค์จันทร์ม.4
6ร.ต.หญิง อัครารักษ์ ธรานิศรม.4
7นายสำอางค์ กลิ่นดอกแก้วม.4
8นาย บรรจง แสนแก้วอุดมศึกษา
9พ.อ. วิชัย จวนเจริญอุดมศึกษา
10จ.ส.อ.หญิง นัทธิญา ศรีวิชัยสุขสวัสดิ์อุดมศึกษา
11พ.อ.หญิง ศุภพิชญ์ สวนวิจิตร์ม.4
12พ.อ.หญิง ศุภพิชญ์ สวนวิจิตร์ม.1
13พ.ต.หญิง สุวรรณา ปรีดิพันธุ์อุดมศึกษา
14น.ต. ฉลอง พิเรนทรม.4
15พ.จ.อ.หญิง สำเภา หนูรอดม.4
16ร.อ. จิรพงค์ รัตนวงค์อุดมศึกษา
17พ.อ.อ. พงศ์คณิศร์ ฤทธาภิพัฒน์สกลม.1
18พ.อ. นพเศรษฐ์ แหวนสัมฤทธิ์อุดมศึกษา
19พ.อ. อุกกฤษ รุ่งเรืองอุดมศึกษา
20จ.ส.อ. นิคม ปัญญาไวม.4
21นายทิพย์ บุญใหญ่ม.1
22จ.ส.อ. สมพงษ์ บุราณม.4
23พ.อ. กฤษดา ชูอำนาจอุดมศึกษา
24พ.อ. กฤษดา ชูอำนาจม.1
25ร.ท. จีระพงษ์ บุญมากอุดมศึกษา
26ร.ท. จีระพงษ์ บุญมากม.4
27จ.ส.อ. พินิจ รัตนรัตน์ม.1
28ร.อ. สามภพ ยศกังรร.ตท.
29พ.จ.อ. ชาตรี สุริยะวงษาม.1
30ร.อ. อิสมะแอ เจ๊ะสูม.4
31น.ท. สุทัศน์ ศิริมาอุดมศึกษา
32จ.ส.อ. เกษตร สว่างแสงม.1
33จ.ส.อ. พลากร เทียมสุขสมม.4
34จ.ส.อ. ณฐพล เอี่ยมภิรมย์ม.4
35ร.อ. ธนกฤษ อินทรชื่นม.4
36พ.จ.อ. ธวัช ดีเสมออุดมศึกษา
37จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ ยวนเพ็ชรอุดมศึกษา
38ร.อ. ชนะ ด้วงอินทร์อุดมศึกษา
39จ.ส.อ. วุฒิชัย วาดเงินอุดมศึกษา
40จ.ส.อ. จักรพงษ์ ช่างต่อป.1
41จ.ส.อ. สมภพ ใสเรียนป.1
42ร.อ. รัตนเดช เดชคงม.1
43พ.ต. สำเริง สว่างศรีอุดมศึกษา
44พ.ต. สำเริง สว่างศรีม.4
45น.อ. กิตติศักดิ์ นิยมเดชา ร.น.อุดมศึกษา
46พ.อ.อ. กฤษณ์ ประสิทธิ์เขตกิจอุดมศึกษา
47จ.ส.อ. นพรัตน์ ทำบุญม.1
48จ.ส.อ. ณัฐนันท์ บุญมาอุดมศึกษา
49ร.อ. ครรชิต มะยาระอุดมศึกษา
50น.ท.หญิง สุพัตรา รัตนพลแสนม.4
51พ.จ.อ. ประโส จิตต์สูงอุดมศึกษา
52พ.อ.อ. สายันต์ นิลสนธิม.1
53พ.อ.อ. ภิรมย์ วิลัยม.4
54พ.จ.อ. พิคิด นุชฉิมภาลีม.1
55จ.ส.อ. สมบุญ ตาละสาม.1
56จ.ส.อ. พิทักษ์ กาจันทร์ม.1
57พ.จ.อ. อรัญ คีรีเพ็ชรม.1
58จ.ส.อ. เกรียงไกร บุญเลิศม.4
59จ.ส.อ. ยุทธนา วัฒนาสุขม.1
60จ.ส.อ. ศิริชัย ชมาฤกษ์ป.1
61จ.ส.อ. มงคลรัตน์ นิราราชอุดมศึกษา
62พ.จ.อ. ทองทวี มนอินอุดมศึกษา
63พ.จ.อ. ทองดี มนอินม.4
64จ.ส.อ. อดิศักดิ์ มาแก้วอุดมศึกษา
65พ.อ.อ. กิ่งเพชร แสนกล้าอุดมศึกษา
66จ.ส.อ. สวัสดิชัย ไชยโพธิ์ม.1
67พ.อ.อ. สมรส สมชอบม.4
68ร.อ. กฤษณะ อินทกาญจน์อุดมศึกษา
69ร.อ.หญิง ลำดวน ยูงทองอุดมศึกษา
70พ.จ.อ. โอภาส วิจิตรแสงป.1
71พ.จ.อ. ประเสริฐ พัฒนายนต์ชัยอุดมศึกษา
72พ.จ.อ. ปิยะวัฒน์ มีสุขม.1
73พ.ต. เจษฎายุทธ จันทกรณ์อุดมศึกษา
74ร.อ. พิทยา พรหมสารป.1
75จ.ส.อ. คมพยัคฆ์ มาโชคม.4
76น.ต. มนัส เลขะวัฒนะรร.ทหาร
77จ.ส.อ. ปรีชา เหมือนเล็กม.4
78พ.จ.อ. สืบศักดิ์ พรหมพาม.1
79จ.ส.อ. อุเทน บรืบรูณ์อุดมศึกษา
80จ.ส.อ. กรกต บรรจงศิริอุดมศึกษา
81จ.ส.อ. สมบัติ อินยาม.4
82พ.อ.อ. อารมณ์ ตนะทิพย์ม.1
83พ.จ.อ. คำปัน ฦาชาม.4
84พ.อ.อ.หญิง บุญทิพย์ อุบลวงศ์อุดมศึกษา
85พ.จ.อ. วิศณุรักษ์ อุ่มพิมพ์ป.1
86พ.ท. ธนินท์ศักดิ์ เพ็ชรแสนม.4
87จ.ส.อ. ศราวุธ โหมดงามม.1
88จ.ส.อ. ธีรเดช ขันธ์บุตรรร.ทหาร
89พ.จ.อ. ชัยวัฒน์ ฉิมเพชรม.1
90พ.อ.อ. กิติ เภตราม.1
91จ.ส.อ. ประจวบ ปลั่งประมูลอุดมศึกษา
92จ.ส.อ. อัครพัชร์ พลัดเชื้อนิลอุดมศึกษา
93จ.ส.อ. ธนกฤต มาลายม.1
94ร.อ. ชาตรี วรรณภิระม.1
95จ.ส.อ. อนันต์ ชินคำม.1
96พ.จ.อ. พิพัฒน์ ตาซิวอุดมศึกษา
97จ.ส.อ. ชำนาญ โกศาจันทร์ม.1
98พ.อ.อ. กัมปนาท ชัยวิเศษม.1
99พ.อ.อ. กัมปนาท ชัยวิเศษป.1
100จ.ส.อ. วสันต์ เกตุไธสงม.4
101น.อ.หญิง มาริน ดิษบรรจง ร.น.รร.ทหาร
102พ.อ.อ. ชุมพล โพธิวัลย์ม.1
103จ.ส.อ. กฤตชานนท์ แย้มสระโสป.1
104จ.ส.อ. นิพล ไชยเพชรม.1
105จ.ส.อ. วิทยา ยิ่งยืนม.4
106จ.ส.อ. เลอศักดิ์ สืบสุขม.4
107จ.ส.อ. วชรนัย มะลิวัลย์ม.4
108พ.อ. ศราวรรธน์ รุมรัตนะม.1
109จ.ส.อ. กฤชณัท ปูนมากม.1
110จ.ส.อ. เทียนชัย เหลี่ยมพูลม.1
111จ.ส.อ. สุพจน์ จันทร์มาลาม.1
112จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ ขุนแก้วม.1
113จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ทองภักดีม.4
114จ.ส.อ. พีรศักดิ์ นุตะเรืองรุจน์ม.1
115จ.ส.อ. สอง มาจอมศรีม.4
116จ.ส.อ. ประจวบ นุ่มปานอุดมศึกษา
117จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ สร้างใจอุดมศึกษา
118พ.อ.อ. นาขวัญ หอมยามเย็นม.1
119จ.ส.อ. บุญเสริม เพ็ชรพันธ์ป.1
120จ.ส.อ. ณัฐนันท์ ธานีม.1
121จ.ส.อ. ณัฐนันท์ ธานีป.1
122จ.ส.อ. นรากร มัทธวรัตน์ม.4
123จ.ส.อ.หญิง ชวันรัตน์ กิ่งทองม.4
124จ.ส.อ. ณฐภพ ชมชัยม.1
125พ.อ.อ. รอง ปีนาเกตุป.1
126จ.ส.อ. มนตรี ปาประกอบอุดมศึกษา
127จ.ส.อ. มนตรี ปาประกอบม.1
128จ.ส.อ. ชนาสิน ขวาขันธ์ม.4
129จ.ส.อ. จักรเพ็ชร คนตรงม.4
130ร.ต. สำราญ จันทร์กระจ่างป.1
131พ.อ.อ. อภิเชษฐ์ โอ้นุชม.4
132พ.จ.อ. สัจจา ทองลอยม.1
133ร.ท. สอและ นางาม.4
134จ.ส.อ. สุดท้าย ทองเวียงม.4
135จ.ส.อ. ทนงศักดื ชานันโทอุดมศึกษา
136จ.ส.อ. ฮานอวา ดือเร๊ะอุดมศึกษา
137จ.ส.อ. ฮานอวา ดือเร๊ะม.4
138จ.ส.อ. บุญลือ ทวีเมืองม.4
139จ.ส.อ. วรวิญญ์ คุปหิรัณย์อุดมศึกษา
140จ.ส.อ. สุรินทร์ สำเภาป.1
141จ.ส.อ. โกศล พันเพชรม.4
142น.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ คนหมั่นอุดมศึกษา
143พ.อ.อ. ปฏิพัฒน์ พจนาป.1
144จ.ส.อ. ทวีเดช โอณาวัฒน์อุดมศึกษา
145จ.ส.อ. ณรงค์ แก้วพวงใหญ่ม.1
146ร.อ. วิวัฒน์ หาญใจ ร.น.ม.4
147จ.ส.อ. พิเชษฐ กรกฎทองม.1
148จ.ส.อ. สรรประสิทธิ์ ทับศรีแก้วอุดมศึกษา
149จ.ส.อ. สรรประสิทธิ์ ทับศรีแก้วม.4
150จ.ส.อ. สาคร ธรรมคำอุดมศึกษา
151จ.ส.อ. พันทิตย์ พุกพิกุลม.4
152พ.อ. เสฐียรพงษ์ ธรรมโชติอุดมศึกษา
153จ.ส.อ. ธีรรัชพงศ์พร ยี่สุ่นแสงอุดมศึกษา
154จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ สารโชติม.1
155จ.ส.อ. ประจักษ์ เกิดประโดนม.1
156น.ท. เจตนิพิฐ บัวไพรินทร์อุดมศึกษา
157ร.ต. มณี บรรจงศิริอุดมศึกษา
158จ.ส.อ.หญิง ปรียา ดวงสีหาม.1
159จ.ส.อ. ภาสกร กองขันธ์ป.1
160จ.ส.อ.หญิง ศิรินันท์ โตสวัสดิ์ม.1
161จ.ส.อ.หญิง สายสุนีย์ จันทร์แย้มอุดมศึกษา
162จ.ส.อ.หญิง สายสุนีย์ จันทร์แย้มม.4
163พ.อ.อ. ประวิทย์ สว่างศรีป.1
164จ.ส.อ.หญิง นูรีดา มาหะม.1
165จ.ส.อ.หญิง เรณู แดงจะโปะอุดมศึกษา
166จ.ส.อ. สันติพงษ์ คำเหง้าป.1
167จ.ส.อ. การุณย์ เวียงเจริญป.1
168ร.ท.หญิง นงลักษณ์ ดู่อินทร์รร.ตท.
169พ.อ.อ. เดชา ศรีม่วงม.1
170จ.ส.อ. ทินกรณ์ นิยมม.1
171พ.อ.อ. ณัฏฐนันท์ ภูงามเงินม.4
172พ.อ.อ. นันทภพ แว่วเสียงม.4
173จ.ส.อ. อาคม ทึกขุนทศม.1
174พ.อ.อ. ธนบูลย์ ปานวังวรพัฒน์ม.1
175พ.จ.อ. โชคทวี แก้วสีหาม.1
176ร.ท. นิพล เปริณะพันธ์ม.1
177จ.ส.อ.หญิง อำนวย ธานีม.1
178พ.ต. สมควร โถปาสอนอุดมศึกษา
179จ.ส.อ. ชัย มะณีใจอุดมศึกษา
180พ.จ.อ. ศิริชัย อนันต์อุดมศึกษา
181พ.จ.อ. วิลาศ สุวรรณม.4
182พ.จ.อ. วิลาศ สุวรรณป.1
183จ.ส.อ. อนุศิษฐ์ แจ่มเมืองม.4
184จ.ส.อ.หญิง ณิชาดา แตงเจริญม.1
185จ.ส.อ. ธนสิทธิ์ ดิฐสลับม.4
186พ.ท. รัฐศาสตร์ อิ่มใจม.1
187น.ต. ประจิม สุวรรณประเสริฐม.4
188จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ ถิ่นมุกดาป.1
189พ.อ.อ. สมเกียรติ บุญรอดม.4
190จ.ส.อ. จักรพันธ์ โรจน์สุพรป.1
191พ.อ.อ. อับดุลการี หะสนิอุดมศึกษา
192จ.ส.อ. อดิสรณ์ โมรากุลอุดมศึกษา
193จ.ส.อ. ผจญ ศรีสวนม.4
194จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ กล่อมมณีม.1
195จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ชลายะนนท์อุดมศึกษา
196จ.ส.อ.หญิง พรรณี ครันเล็กม.1
197พ.อ.อ. สุริยะ สังฆมณีม.4
198จ.ส.อ. กานต์ นาโลป.1
199จ.ส.อ. วิชัย สมัยอุดมศึกษา
200จ.ส.อ. วิชัย สมัยม.1
201จ.ส.อ. อิศรา พานิชม.1
202จ.ส.อ. เศรษฐพงศ์ ไวยะเนตรป.1
203พ.จ.อ. วิทูร สมบูรณ์วสุม.1
204พ.จ.อ. ธนวัฒน์ สาริกาม.4
205พ.จ.อ. เดชาธร แหวนวิเศษม.1
206จ.ส.อ.หญิง สุทักษิณา ขันอ่อนป.1
207จ.ส.อ. นุ้ย หมวกแดงม.1
208พ.อ.อ. นรินทร์ ทรัพย์ดีป.1
209พ.จ.อ.หญิง เตือนใจ จิตรธรม.1
210จ.ส.อ. สมนึก พันธ์คำม.4
211พ.จ.อ. ศุภชัย ควรหาม.4
212ร.ท.หญิง นารีรัตน์ พลแหลมป.1
213จ.ส.อ. สราวุธ ภาระกิจป.1
214ร.อ.หญิง จารุณี ดีชูม.4
215ร.อ.หญิง จารุณี ดีชูม.1
216จ.ส.อ. เทอดพงษ์ เวงสูงเนินม.1
217จ.ส.อ.หญิง ศุภานันท์ ธิตาม.1
218จ.ส.อ. สราวุธ คำเสนาป.1
219พ.อ.อ. จุติภูมิ รักหอมม.4
220พ.จ.อ.หญิง ปิยวรรณ ธรรมโชติป.1
221จ.ส.อ. ชวัญชัย เรือนน้อยป.1
222จ.ส.อ. มานพ แสงปราชญ์ป.1
223พ.จ.อ. สมปอง ภาสดาม.1
224จ.ส.อ. รังสรรค์ แสงประเสริฐป.1
225ร.ท. เฉลิมพล เป๋อรุณ ร.น.อุดมศึกษา
226จ.ส.อ. พสิษฐ์ งามผลป.1
227ร.ท.หญิง ปวริศา จินดาม.4
228จ.ส.อ.หญิง จันทิมา ชาญวาทิตานนท์อุดมศึกษา
229พ.จ.อ. ศรายุทธ ดลจำรัสป.1
230พ.จ.อ. บงกช พินิจสงครามป.1
231จ.ส.อ.หญิง มนัสวีข์ ขูศรีวาสน์ม.4
232พ.อ.หญิง ณัฏฐวรรณ สุวรรณประเสริฐอุดมศึกษา
233พ.อ.หญิง ณัฏฐวรรณ สุวรรณประเสริฐม.1
234พ.จ.อ. ฤทธิไกร เพ็ชรสังข์ม.1
235พ.ท. ฉัตรชัย ชุ่มแก้วรร.ทหาร
236พ.อ.อ. ชานนท์ วรรณกางซ้ายป.1
237พ.จ.อ. ธนากร ภู่ทวีม.1
238จ.ส.อ. ศิริชัย ลายละเอียดม.4
239จ.ส.อ. ธณกมล พันลำม.1
240พ.จ.อ.หญิง วิภาวี ศรครุฑม.4
241พ.จ.อ.หญิง วิภาวี ศรครุฑป.1
242จ.ส.อ. อนิรุทน์ จันทร์รินทร์ม.1
243จ.ส.อ.หญิง ธนาทิพย์ แก้วสุจริตอุดมศึกษา
244จ.ส.อ. พูลทรัพย์ สวยครบุรีอุดมศึกษา
245จ.ส.อ.หญิง วาสนา เชือกรัมย์อุดมศึกษา
246จ.ส.อ. พงศ์ธร มิฆเนตร์ม.4
247พ.จ.อ.หญิง กาญจนา ฤทธิ์รอดอุดมศึกษา
248จ.ส.อ. นัฐพล วังคีรีม.1
249จ.ส.อ.หญิง วรรณา บุตรวัตรอุดมศึกษา
250พ.จ.อ.หญิง ปราจิน สุทัศน์ม.1
251พ.อ.อ.หญิง อรุณ ชูบุตรป.1
252พ.อ.อ.หญิง รัตนา ชาชมราษฎร์อุดมศึกษา
253จ.ส.อ.หญิง สุรวดี แจ่มจำรัสอุดมศึกษา
254จ.ส.อ. อาแว เจ๊ะแม็งม.4
255น.อ.หญิง ฉัตรปวีณ์ แม้นเหลืองอ่อนม.4
256น.อ.หญิง ฉัตรปวีณ์ แม้นเหลืองอ่อนม.1
257จ.ส.อ. ครองลาภ นันทะสุธาป.1
258พ.จ.อ. จิรายุทธ บุญเกิดม.1
259จ.ส.อ. จิรพันธ์ ขำภักตร์ม.4
260จ.ส.อ. ดิสนนท์ ศรัทธาทิพย์กุลป.1
261จ.ส.อ.หญิง วรรณพร นิลเพชรม.1
262พ.อ. ดิเรก เหมือนชูม.4
263จ.ส.อ. ปัณณวิชญ์ อุดมภัคบริบูรณ์ป.1
264พ.อ. ณุติชาต รัตนกาฬอุดมศึกษา
265จ.ส.อ. วิชัย ลายละเอียดป.1
266พ.อ.อ. นิเทศ วรวงศ์ม.4
267จ.ส.อ. อภิชาติด ป้อมบุบผาม.1
268พ.ท.หญิง สุวลี พรหมตรุษป.1
269พ.จ.อ. รณกฤต ทองเจริญม.1
270พ.จ.อ. รณกฤต ทองเจริญป.1
271พ.อ.อ. ศราวุธ อุดทาป.1
272พ.จ.อ. ไกรศรี ปานรักษารร.ทหาร
273พ.ท. นภดล ศักดาเดชม.1
274พ.จ.อ. ธีรวัฒน์ นวลชื่นป.1
275พ.จ.อ. ทิพากร ไชยทองป.1
276น.ท.หญิง จันศรี อมรรตัยกุล ร.น.ม.4
277จ.ส.อ. พารัก เก่งชัยภูมิม.1
278จ.ส.อ. จีรวัฒน์ เปาะมะป.1
279พ.อ.อ. ณัฐพงษ์ ฐิติวัฒนาป.1
280จ.ส.อ. เฉลียว คำแดงใสม.1
281จ.ส.อ. ศุภมิตร ใยบุญมีป.1
282จ.ส.อ.หญิง ณัชชา สุคนธ์ขจรอุดมศึกษา
283พ.จ.อ. ชาตรี สีสังข์รร.ทหาร
284ร.ท.หญิง มนต์นัทธ์ ทองสิมาอุดมศึกษา
285จ.ส.อ.หญิง ศันสุนีย์ พึ่งพันธ์ม.4
286พ.อ.อ. ศุภสัณท์ อัคนียุทธม.4
287พ.อ.อ.หญิง จิราภรณ์ จิตจักรม.4
288พ.อ.อ.หญิง กนกวรรณ ศรีชะนันท์ป.1
289พ.ต. ธิติภาส พันธุ์ยุราป.1
290พ.ท. สุขขี พรมพินิจม.1
291พ.จ.อ.หญิง ญามิลลา มะนาหิงม.4
292พ.จ.อ.หญิง พรรณิกา คำเพ็ชรดีม.4
293พ.จ.อ. ภูษิต แต่งภูเขียวป.1
294พ.อ.อ. กิติคูณ บุญพรหมป.1
295จ.ส.อ. ธีรพล เหล่าน้ำใสป.1
296พ.จ.อ. ฮาฟิส อาลีป.1
297พ.จ.อ. ฤทธิไกร แสงฝ้ายป.1
298จ.ส.อ. สันติพงษ์ พันธ์สุวรรณป.1
299จ.ส.อ. แก้ว วงค์สนิทป.1
300พ.จ.อ. สุพล ครุนันท์ป.1
301พ.จ.อ.หญิง จีรวัฒน์ กิจทวีป.1
302จ.ส.อ. ตรีเนตร ดีใจป.1
303พ.อ.ต.หญิง กาญจนา ชนะวงษ์ม.4
304จ.ส.อ. บุญชู รักชาติอุดมศึกษา
305พ.จ.อ. พงษกรณ์ หารธงไชยม.1
306จ.ส.อ. ศักดารินทร์ วรรณพันธ์ป.1
307พ.อ.อ. สุมิตร บุตรพันธ์อุดมศึกษา
308พ.อ.อ. สุมิตร บุตรพันธ์ม.1
309พ.อ.อ.หญิง อรพรรณ หัตถามาป.1
310พ.อ.อ. สมพร ปะละป.1
311จ.ส.อ. วีระวัฒน์ มาเมืองม.1
312จ.ส.อ. สง่า แย้มขยายม.4
313พ.จ.อ. ฉัตรเพชร ณ รังศรีรร.ทหาร
314พ.จ.อ. ศรศักดิ์ วุ้นเนียมม.4
315พ.จ.อ. สุวิชา ทองย้อยม.1
316จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ ศุภลักษณ์ป.1
317จ.ส.อ. ประกาศิต เดชะนังป.1
318ร.ท. ประเวศ แป้นสมบูรณ์ม.4
319ร.อ. วัขระ ใสฮาตม.4
320จ.ส.อ. ชวพล คำมาป.1
321พ.จ.อ. เด่น ศรีรงไชยม.4
322จ.ส.อ. นิธิทัศน์ จันทร์เฮียงป.1
323พ.อ.อ. จักริน จิกจักรอุดมศึกษา
324ร.ท. นิธินันท์ วงศ์เครือศร ร.น.ม.4
325พ.จ.อ. มะดี เศษระนำม.4
326พ.จ.อ. มะดี เศษระนำม.1
327พ.อ.อ. อิบรัม สะมะแอป.1
328จ.ส.อ. ณรงค์เดช ตรีสนธิ์ป.1
329พ.จ.อ. กังวาลล เกตุทองอุดมศึกษา
330พ.จ.ต. ชูชาติ นิยะมะอุดมศึกษา
331พ.จ.อ. ณัฐวุฒิ มาไกลป.1
332พ.จ.อ. ทวีศักดิ์ ชูศรีอุดมศึกษา
333พ.จ.อ. ทวีศักดิ์ ชูศรีม.1
334จ.ส.อ. อำนาจ สุมาลีม.1
335ร.ท. ประเวศน์ วงค์พันธ์ม.4
336ร.ท. ประเวศน์ วงค์พันธ์ม.1
337พ.จ.อ. ชาตรี พุทธาทรม.1
338พ.อ.อ. สมบูรณ์ ทองศรีสมบูรณ์ม.4
339พ.จ.ท.หญิง ลักขณา วงค์ยะราป.1
340พ.อ.อ. เสกสรร ยศทะนะป.1
341จ.ส.อ. อวิรุทธิ์ ไกรสมุทรป.1
342จ.ส.อ. กิจจา หล้าคำจาป.1
343จ.ส.อ. บิลยามิน หะยีดอเลงป.1
344จ.ส.ท. วิราวุฒิ วงศ์สุวรรณม.4
345พ.จ.อ.หญิง สุพรรณา สุดใจม.4
346จ.ส.อ. วิชัย ศรีเพ็ชรป.1
347จ.ส.อ. วิชัย ศรีเพ็ชรป.1
348พ.อ. บรรณกร วงษ์สุวรรณป.1
349จ.ส.ท. สาธิต ศรีสุกใสป.1
350จ.ส.อ. สัชญา พงศ์อนุจารีป.1
351จ.อ.หญิง เกวลี จิตรโคตรป.1
352พ.จ.อ.หญิง เพชรมณี ศิริโพธิโสรัตร์ป.1
353จ.ส.อ. บุญสืบสกุล อินสว่างป.1
354พ.จ.อ. อ้าย สุขจิตรอุดมศึกษา
355พ.จ.อ. อ้าย สุขจิตรม.1
356จ.ส.อ. สุรศักดิ์ บัวใหญ่อุดมศึกษา
357จ.ส.อ. สุรศักดิ์ บัวใหญ่ม.4
358จ.อ.หญิง สุชาดา ศรีวิเศษม.4
359ส.อ.หญิง สมพร สุขเต็มดีอุดมศึกษา
360พ.อ.ท. จิรายุทธ รีพลม.4
361จ.ส.อ. สิทธิพร นากุดนอกป.1
362จ.ส.ท. ทีระพันธ์ วงค์ราชป.1
363จ.อ.หญิง จิราพร แช่มชื่นม.1
364พ.จ.อ. วินัย ใจศิลป์ม.4
365ส.อ.หญิง ธารทิพย์ ขันทีท้าวอุดมศึกษา
366จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์ ใจหล้าป.1
367ส.อ.หญิง นวรัตน์ ประสารภักดิ์ม.4
368จ.ส.ต. ภาคภูมิ พิมพาม.4
369จ.ส.อ. คมกฤษณ์ ลาโภตะมะม.1
370จ.อ.หญิง วนิดา หนูรูปงามป.1
371จ.ส.ต. อภิรัตน์ คำพิมพ์ปิดป.1
372จ.ส.อ.หญิง ณัฎรญา สมิตะสิริม.4
373พ.อ.อ.หญิง สุภาวดี ประกอบธัญญะศิริรร.ทหาร
374จ.ส.อ.หญิง พิมพ์วิมล ติดชัยภูมิม.1
375พ.จ.อ.หญิง ชีวรัตน์ สวนสอนม.1
376จ.อ.หญิง วรรณภา สุดเส้นผมม.4
377จ.อ.หญิง วรรณภา สุดเส้นผมป.1
378พ.จ.อ.หญิง นงลักษณ์ พึ่งทองอุดมศึกษา
379จ.ส.ท.หญิง ชัญญนิษฐ์ สุ่นประเสริฐม.4
380ส.อ. ขจรศักดิ์ พรหมพิทักษ์ม.4
381พ.จ.ต.หญิง สุดารัตน์ อาจสูงเนินป.1
382ส.อ. นิธิ นกโตป.1
383ส.อ.หญิง ธรธิรา ทรงอุบลม.4
384ส.อ. สุเทพ มูลพิจิตรป.1
385ส.อ. ประพันธ์ วงค์คำป.1
386พ.จ.ท. สัตตา บำรุงแจ้งม.4
387จ.ส.อ. โสภณ ศรีนัคครินทร์ม.1
388ส.อ. สุชาติ เทศอาเส็นม.4
389จ.ส.อ. พรรณยศ บัวมาศป.1
390พ.ต. สมเกียรติ แพงอินทร์อุดมศึกษา
391พ.อ.อ. เอกชัย พุ่มนวนม.1
392พ.อ. สิทธิชัย เสาวคนธ์ม.1
393จ.ส.อ.หญิง พรมรินทร์ กองแก้วม.4
394จ.ส.ท.หญิง นุชนาถ เรืองมาม.1
395ส.อ. พีระศักดิ์ คงกล้าป.1
396ส.อ.หญิง แหวน วิปัสสะม.1
397พ.จ.อ. สรศักดิ์ ขวัญอยู่เย็นม.1
398ส.อ.หญิง ศศิธร เจียรนัยเจริญม.4
399จ.ส.อ. ณัฏฐพงษ์ ศาสตราศรัยม.1
400ส.อ. อนิรุต มะอาลาม.1
401จ.ส.ท. บุญเลิศ น้อยกลางม.1
402ส.อ.หญิง แสงดาว สุขคำปาม.4
403ร.อ. ขจรศักดิ์ จิตหาญอุดมศึกษา
404จ.อ. ประชัน ค้ำจุนม.1
405จ.อ. ประชัน ค้ำจุนป.1
406จ.ส.ต. ศักดิ์สุริยา วันนาม.1
407พ.จ.อ. ฐกฤต ตนะทิพย์อุดมศึกษา
408ส.อ. ธนพิพัฒน์ จันทร์แก้วม.1
409ร.อ. กำพล สำอางอุดมศึกษา
410ร.อ. กำพล สำอางป.1
411จ.อ. สาธิต สุระวิทย์ม.4
412พ.อ.อ. อธิวัฒน์ เจริญชัยป.1
413จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ วงกุละป.1
414จ.ท. สุริยา นิมะป.1
415พ.จ.อ. วิษณุ สิทธิเชียงพิณม.4
416พ.จ.อ. สุทธินันท์ ภูมลีม.4
417จ.ส.อ. นรุตม์ชัย โขติญาโณป.1
418จ.ส.อ.หญิง มัณฑนา บงค์บุตรอุดมศึกษา
419พ.จ.อ. เถรภูมิ ศิริชมภูป.1
420ส.อ.หญิง ศศิรา ศรีษาม.4
421จ.ส.ต.หญิง สุดลัดดา อุปฮาตป.1
422พ.จ.อ. เอกรินทร์ วงษ์วารีม.4
423ส.อ. ศราวุธ เชื้อเหิมป.1
424พ.จ.อ. เสวก จันทร์ปรุงอุดมศึกษา
425พ.จ.อ. เสวก จันทร์ปรุงป.1
426ร.อ. คีรีวัลย์ ภักดีวงษ์ม.1
427จ.ส.อ. ทนงค์ ธนะขว้างม.1
428พ.ท.หญิง พรลภัส ปาริจฉัตต์ม.1
429พ.จ.อ. ธีรวัฒน์ สุนทรนันท์ป.1
430ส.อ.หญิง รุ่งทิวา ชาญป้อมป.1
431พ.อ. สมศักดิ์ ฤทธิรงค์วัฒนาอุดมศึกษา
432น.ต. เอกชัย ทัศนัย ร.น.ม.4
433พ.อ.ท. ธนพล ปิ่นอยู่ป.1
434พ.จ.อ. ธีรยุทธ บัวเป็นไกรป.1
435จ.ส.อ. วิเชียร มหานิลม.1
436ส.ท.หญิง รุ่งรัตน์ ทองเนื้อดีป.1
437พ.ต. วีรจักร เสริมชัยอุดมศึกษา
438พ.อ.อ. สุดสาคร ภาษาดีอุดมศึกษา
439พ.อ.อ. สุดสาคร ภาษาดีม.4
440จ.อ.หญิง เนตนภา แจ่มสุวรรณ์ม.1
441จ.ส.อ.หญิง แสงจันทร์ พุทธเจริญอุดมศึกษา
442ส.ท.กันตพงศ์ หิ้นเตี้ยนป.1
443ส.อ.หญิง ไพลิน ชุนหงษ์ป.1
444พ.จ.อ. หวาน งามทรัพย์ม.1
445ส.อ.หญิง ศุลีพร เลี้ยงเจริญป.1
446จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ สุขส่งม.4
447ส.อ.หญิง ตวงพร จันทร์แก้วม.4
448ร.อ. สุเวช ศรีสังวาลย์ม.1
449ส.อ.หญิง ชุติมา ชื่นพลีป.1
450จ.อ.หญิง กุสุมา ตรีสุขีป.1
451จ.ส.อ. พุฒิสรรค์ ภิบาลวงษ์รร.ทหาร
452ส.ท. ประจักษ์ สุธงษาม.4
453จ.ส.อ. บัญชา งอนกิ่งม.1
454จ.ท.หญิง นวรัตน์ พุทธรักษาป.1
455พ.จ.ท. เรืองเดช ทัดทูนม.1
456จ.ส.อ. ศรายุทธ ภูมิพลับม.4
457จ.ท.หญิง พรชนก ใสนวนป.1
458จ.ท.หญิง อริชลา ลีลาชัยม.1
459น.ส.กาญจนา สว่างดาวม.1
460ส.ต.หญิง ผ่อนพรรณ อุ่นเจริญอุดมศึกษา
461ส.อ. นัฐพงษ์ จิตอารีย์ป.1
462ส.ท.หญิง ชิดชนก แก้วม่วงป.1
463ร.ท. ปัญญาพล บุญมาป.1
464นางบังอร ภักดีล้นม.1

Leave a Comment

Scroll to Top