อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คำนวณ แบบขั้นบันไดของ สอ.นทพ.จำกัด

ลำดับวงเงินฝากรายปีรายเดือน
1ตั้งแต่ 100 – 3,000,000.- บาท3.25% ต่อปี3.00% ต่อปี
2ตั้งแต่ 3,000,000.01 – 10,000,000.- บาท2.75% ต่อปี2.50% ต่อปี
3ตั้งแต่ 10,000,000.01 – 20,000,000.- บาท2.60% ต่อปี2.35% ต่อปี
4ตั้งแต่ 20,000,000.01 – 30,000,000.- บาท2.50% ต่อปี2.25% ต่อปี
5ตั้งแต่ 30,000,000.01 บาท2.25% ต่อปี2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ สอ.นทพ.จำกัด

ลำดับประเภทอัตราดอกเบี้ย
1เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน5.65% ต่อปี
2เงินกู้สามัญ5.30% ต่อปี
3เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้4.00% ต่อปี

10 thoughts on “อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.”

Leave a Comment

Scroll to Top