กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะทางการเงินในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด พ.ศ.2554 ข้อ 75 (2)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน) พ.ศ.2560 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้

  จำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน ชนิดดอกเบี้ย ณ วันสิ้นปี ชนิดดอกเบี้ย รายเดือน
ไม่เกิน     3,000,000.00 บาท 3.25 บาทต่อปี 3.00 บาทต่อปี
มากกว่า   3,000,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท 2.75 บาทต่อปี 2.50 บาทต่อปี
มากกว่า 10,000,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000.00 บาท 2.60 บาทต่อปี 2.35 บาทต่อปี
มากกว่า 20,000,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000.00 บาท 2.50 บาทต่อปี 2.25 บาทต่อปี
มากกว่า 30,000,000.00 บาท ขึ้นไป 2.25 บาทต่อปี 2.00 บาทต่อปี

                    หากสมาชิกที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชนิดเงินฝากที่คงเหลืออยู่ทั้งจำนวน จากชนิดเดิม     ไปเป็นอีกชนิดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ โดยแสดงความจำนงขอปิดบัญชีเงินฝากชนิดเดิม และเปิดบัญชีเงินฝาก    ชนิดใหม่ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น.

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

Leave a Comment

Scroll to Top