กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์

          ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีกระแสเงินคงเหลือเกินความต้องการ เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการของสหกรณ์ฯ มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์ฯ ดังนี้

                   1. สมาชิก ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ประเภทละ 1 บัญชี จำนวนเงินฝากคงเหลือทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

                       กรณี สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ หรือมีจำนวนเงินคงเหลือเกินกว่าที่กำหนดในวรรคก่อน ให้คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะปิดบัญชีหรือถอนเงินฝาก

                   2.  สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทรวมกันรายละไม่เกิน 20,000.- บาทต่อเดือน ยกเว้น สมาชิกที่เป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดาของสมาชิก ประเภท สมาชิกสมทบ ไม่สามารถฝากเงินเพิ่มได้อีก

                  3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประเภทดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น ณ วันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ฯ      จะดำเนินการตามระเบียบฯ กำหนด หากจำนวนเงินคงเหลือเกินกว่า 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)สหกรณ์ฯ จะคืนเงินส่วนเกินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ของสมาชิกที่ระบุไว้กับสหกรณ์ฯ ในวันทำการถัดไป

Leave a Comment

Scroll to Top