คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > การอบรมบุคลากรสหกรณ์ เรื่อง การปฎิบัติตามกฎหมาย ปปง.

การอบรมบุคลากรสหกรณ์ เรื่อง การปฎิบัติตามกฎหมาย ปปง.

การอบรม/สัมมนา บุคลากรสหกรณ์ เรื่อง “การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 0800 -1630 ณ ห้องประชุมปิยามุขมังพัฒนา ชั้น 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ใส่ความเห็น

Top