ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนใน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยเปิดรับใบสมัครขอรับทุนดังกล่าว ตั้งแต่ 1 ก.ค.63  จนถึงวันที่ 17 ส.ค.63 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัครขอรับทุนฯ ตามเอกสารในหน้าเว็บไซต์นี้ 

Leave a Comment

Scroll to Top