คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูและให้บุคลากรภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฏหมายและนโยบายสหกรณ์

แนทางการปฏิบัติตามนโยบายด้าน-ปปง.ฯ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

คลิกดาวน์โหลด เอกสารฉบับนี้

ใส่ความเห็น

Top