ข่าวดี สมาชิกที่ประสงค์จะออมทรัพย์

ข่าวดี สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เปิดให้สมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สามารถเปิดบัญชีได้ ท่านละ 1 บัญชี ดังนี้

  1. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายปี) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 – 4 โดยคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ  และให้ถอนเงินได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนเกินกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.25 ของยอดเงินที่ถอน แต่ไม่เกิน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง
  2. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 – 3.75 โดยเงินฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และในการฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยสหกรณ์ฯ จะคำนวณดอกเบี้ยรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือให้ทุกวันสิ้นเดือน และจ่ายดอกเบี้ยโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในวันทำการถัดไป การถอนเงินจะถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนเกินกว่าหนึ่งครั้ง  สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.25 ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง

อนึ่ง เนื่องจากสหกรณ์ฯ ยังคงจำกัดวงเงินฝากของสมาชิกแต่ละท่านสามารถฝากได้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้นสมาชิกยังไม่สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน) แต่สมาชิกที่เปิดบัญชีไว้ก่อนแล้ว  สามารถฝากเงินได้ตามที่สหกรณ์กำหนด

ดังนั้นหากสมาชิกมีความประสงค์จะออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต  จึงขอเชิญมาเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ฯ ได้นับแต่บัดนี้

Leave a Comment

Scroll to Top