สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  นทพ. จำกัด หลาย ๆ ท่าน อาจไม่ทราบรายละเอียดสิทธิประโยชน์    ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิก จึงขอทบทวนเพื่อประโยชน์องท่าน ดังนี้

  1. สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

ก. หุ้น

         1.1 สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกรายเดือน ขั้นต่ำได้ 5 % ของเงินเดือนแรกเข้าเป็นสมาชิก ขั้นสูงไม่เกินเงินเดือนที่ได้รับ และไม่เกิน 20,000.- บาท ต่อเดือน

         1.2 สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 120 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 48,000.- บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

         1.3 สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นมาแล้วตามข้อ 1.2 แต่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ต้องส่งค่าหุ้นต่อไปอีกไม่ต่ำกว่าเดือนละ 300.- บาท

         1.4 ผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับคือ เงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาจากกำไรสุทธิประจำปี

ข. ออมทรัพย์

         1.5 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

         1.6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน) จำนวนเงินฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท และฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 20,000.- บาท

ค. กู้ยืมเงิน

สหกรณ์จะให้กู้เฉพาะสมาชิก และต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

         1.7 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้กู้ได้จำนวนไม่เกิน 5 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 200,000.-บาท  และต้องมีเงินเหลือสุทธิหลังหักหนี้สินต่าง ๆ แล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน

         1.8 เงินกู้สามัญ

               1.8.1 เงินกู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้น หรือเงินฝากค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 90 % ของยอดเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากแล้วแต่กรณี

               1.8.2 เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน จะกู้ได้ไม่เกิน 60 เท่า ของเงินได้รายเดือน (รายละเอียดตามระเบียบสหกรณ์ออทรัพย์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561

               1.8.3 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับสมาชิกผู้ค้ำประกัน และต้องชำระแทนผู้กู้ โดยได้อัตราพิเศษ (รายละเอียดตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2561)

         1.9 สมาชิกผู้กู้เงินทุกราย จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีตามผลประกอบการของสหกรณ์ฯ จำปีนั้น ๆ เว้นแต่เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

ง. สวัสดิการอื่น ๆ

         1.10  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ตามประกาศของสหกรณ์

         1.11  เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก โดยผู้รับโอนประโยชน์ยื่นเรื่องต่อสหกรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม

         1.12  สงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ แก่สมาชิก

  1.  สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุตร คู่สมรส หรือ บิดา มารดา ของสมาชิก หรือเป็นพนักงานราชการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

         2.1  สิทธิของสมาชิกสมทบ

                   ก. ถือหุ้นได้ไม่เกิน 5,000.- บาท

                   ข. ฝากเงินกับสหกรณ์

                   ค. กู้เงิน (เฉพาะพนักงานราชการ)

                  ง. เงินอื่นใด  ตามที่สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

         2.2  สมาชิกสมทบ (เฉพาะพนักงานราชการ) สามารถกู้เงินได้ดังนี้

                   2.2.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้กู้ได้ภายในวงเงิน 50,000.- บาท โดยมีเงินคงเหลือสุทธิ 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน

                   2.2.2   เงินกู้สามัญ

                  – ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน (ที่ยังรับราชการ)  กู้ได้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินได้รายเดือนหลังหักภาษีแล้ว  แต่ไม่เกินวงเงิน 100,000.- บาท

                  – ใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 100,000.- บาท และไม่นำเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมาบวกรวมเพื่อคิดคำนวณเป็นยอดกู้

                  –  ใช้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทั้งหมดเป็นหลักประกัน  และไม่นำค่าหุ้นสะสมมาบวกรวมเพื่อคิดคำนวณเป็นยอดกู้

คราวนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด ได้ทราบสิทธิประโยชน์พอสังเขปแล้ว  โดยเฉพาะสวัสดิการอื่น ๆ ของสมาชิก โปรดใช้สิทธิอันพึงมีพึงได้ของท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

6 thoughts on “สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ”

    1. ปัจจุบันกู้ได้สูงสุด 70 เท่าของเงินเดือนค่ะ(ภายใต้เงื่อนไขของสหกรณ์ฯ) ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566 คลิกอ่านที่นี่

Leave a Comment

Scroll to Top