ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สอ.นทพ.จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สอ.นทพ.จำกัด

เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ คงทำให้สมาชิก สอ.นทพ.จำกัด บางท่านเกิดความไม่สบายใจว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับ สอ.นทพ.จำกัด หรือไม่ กล่าวคือ มีการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีการนำเงินไปฝากกับสหกรณ์อื่น ๆ หรือการปล่อยสินเชื่อแก่สถาบันหรือบุคคลเป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะแสวงหารายได้ให้แก่สหกรณ์สูงสุด

คณะกรรมการดำเนินการ สอ.นทพ.จำกัด ขอชี้แจงให้สมาชิกทราบว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่สมาชิก  โดยการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่นการกู้เงิน เพื่อเหตุฉุกเฉิน การกู้เงินสามัญ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตามความเหมาะสม ซึ่งการให้สินเชื่อแต่ละประเภทก็มีระเบียบข้อบังคับที่รัดกุม มีหลักประกันเงินกู้ ได้แก่ เงินฝาก เงินค่าหุ้นของสมาชิก และการให้บุคคลค้ำประกัน  นอกจากนี้สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญยังต้องทำประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ และบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่ผู้ค้ำประกัน โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการเงินกู้ฯ และ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการฯ นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อตรวจสอบการทำงานของสหกรณ์ว่ามีความถูกต้องอีกด้วย

การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ปัจจุบัน มีเพียงการรับฝากเงินจากสมาชิก และการให้สินเชื่อแก่สมาชิกเท่านั้น แม้ว่าในข้อบังคับของ สอ.นทพ.จำกัด จะเปิดกว้างให้ดำเนินธุรกิจด้านอื่นได้ก็ตาม  ส่วนเงินที่เกิน ก็นำฝากไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดเงินฝากทั้งสิ้นเท่านั้น  โดยมิได้นำเงินไปฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงขอให้สมาชิกมีความมั่นใจในการดำเนินงานของ สอ.นทพ.จำกัด ว่ามีความรอบคอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทุกประการ

Leave a Comment

Scroll to Top