หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 28 ก.ค.59

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59

ผู้ทีมีความประสงค์จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
[embeddoc url="https://d3apak18gzk2h0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน.pdf" download="none" viewer="google"]

 

1 thought on “หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 28 ก.ค.59”

Leave a Comment

Scroll to Top