เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.

รายละเอียดประกอบการกู้เงินสามัญและค้ำประกันเงินกู้สามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เอกสารประกอบของผู้กู้

 •   สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 1 ฉบับ
 •   สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (บัญชีเงินเดือน) 1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน
 •   สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส) 1 ฉบับ (คู่สมรสรับรอง)
 •   สำเนาใบยินยอมของคู่สมรส (กรณีสมรส) 1 ฉบับ   
 •   สำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีสมรส) 1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลผู้กู้ (ถ้ามี) 1 ฉบับ (ผู้กู้รับรอง)
 •   หนังสือรับรองความประพฤติของผู้กู้ 1 ฉบับ (โดยผู้บังคับบัญชารับรอง)

เอกสารประกอบของผู้ค้ำประกัน 

 •   สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 1 ฉบับ
 •   สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ผู้ค้ำประกันรับรอง)
 •   สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส) 1 ฉบับ (คู่สมรสรับรอง)
 •   สำเนาใบยินยอมของคู่สมรส (กรณีสมรส) 1 ฉบับ   
 •   สำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีสมรส) 1 ฉบับ (ผู้ค้ำประกันรับรอง)
 •   สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส 1 ฉบับ (ผู้ค้ำประกันรับรอง)
 •   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลผู้ค้ำ (ถ้ามี) 1 ฉบับ (ผู้ค้ำประกันรับรอง)
 •   หนังสือรับรองความประพฤติของผู้ค้ำประกัน 1 ฉบับ (โดยผู้บังคับบัญชารับรอง)
Scroll to Top