คุณอยู่ที่
หน้าแรก > Reply > ตอบกลับไปยัง: ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด นทพ. และต่างหน่วย
#1528
007451
Participant

ทั้งนี้หาก คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนแล้ว และให้ยึดตามมติ/หลักเกณฑ์ ดังกล่าว ขอความกรุณาให้มีหนังสือแจ้งเวียนให้สมาชิกต่างหน่วยทราบเพื่อประกอบพิจารณาตัดสินใจในการรักษาสิทธิการเป็นสมาชิกสหกรณ์ นทพ. ต่อไปครับ

Top