สมาชิกลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้ระบบสอบถามข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ใช้คำเต็มไม่ย่อ
เป็นอีเมลส่วนตัวของท่าน เช่น Gmail, Hotmail, RTARF mail, iCloud Mail ฯลฯ และเป็นอีเมล์ที่ใช้ได้จริง
จะต้องเป็นหมายโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้เคยให้ไว้กับสหกรณ์ฯ นทพ.
1. กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอนุมัติเรียบร้อยแล้วท่านจะได้ รับอีเมลแจ้งเตือนการอนุมัติให้เข้าใช้ระบบท่านจึงจะสามารถล็อกอิน เข้าใช้ระบบได้ ท่านควรเก็บ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากกรณีที่บุคคลอื่นนำรหัสของท่านมาใช้ในเว็บไซต์นี้

หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสามารถลงทะเบียนได้ จะต้องเป็นหมายเลขที่ท่านได้เคยให้ไว้กับสหกรณ์ฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ประกาศความเป็นส่วนตัว คลิกอ่านเพิ่มเติม

สอบถาม fb สหกรณ์ฯ coop.afdc โทร 095-987-6685

Scroll to Top