ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ สอ.นทพ. จำกัด

  • ระเบียบ/ข้อบังคับ
  • ประกาศ

ระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ.2566

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566

ระเบียบเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2566

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565
กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ(ปปง.)ธ.ค.64
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4)ก.ค.64
การให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้_พ.ศ.2564(เพิ่มเติมฉบับ2)
ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563
การให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้_พ.ศ.2564(เพิ่มเติมฉบับที่3)
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา2554
นโยบายด้าน ปปง.ก.พ.62
ระเบียบ สอ.นทพ.ว่าด้วยหุ้น 2561
ระเบียบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ก.ย.60
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2561
ระเบียบออมทรัพย์พิเศษ-ดอกเบี้ยรายเดือน2560
ระเบียบเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2560
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
ระเบียบที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์2555
ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2555
ระเบียบว่าด้วยทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 2555
ระเบียบว่าด้วยการรับข้าราชการเป็นสมาชิก พ.ศ.2555
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน)พ.ศ.2555
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2555
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2555
ระเบียบว่าด้วยการโอน-รับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 2555
ระเบียบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน2555
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบประเภทที่2และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2555
ระเบียบวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 2555
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ 2551
พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2553
ระเบียบ สอ.นทพ.ว่าด้วยการเก็บรักษายืมและการทำลายเอกสาร 2555

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ก.ย.66

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ย 2566
รับเงินฝากพิเศษบัญชีสะสมทรัพย์ ม.ค.66
ประกาศนโยบายข้อตกลงการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 2565
ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิต เม.ย.65
กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก-ส.ค.64
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ส.ค.2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ก.ค.2564
นโยบายการรับเงินฝาก มิ.ย.64
การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2562
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ก.ค.61
การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2561
ชะลอการรับฝากเงิน ก.ค.60

Scroll to Top