คณะกรรมการ สอ.นทพ.

คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

1.พล.อ. ธีระยุทธ จินหิรัญประธานกรรมการดำเนินการ
2.พล.ท. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียรรองประธานกรรมการ
3.พล.ท. ศราวุธ จันทร์พุ่มรองประธานกรรมการ
4.พล.ท. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะกรรมการ
5.พล.ท.หญิง รัตนาภรณ์ รื่นเริงกรรมการ
6.พล.ต. ทวีป ปิยะอรุณกรรมการ
7.พล.ต. ณัฐพงศ์ พรหมศรกรรมการ
8.พล.ร.ต.หญิง สมพร กาญจนโกศล ร.น.กรรมการ
9.พ.อ. นัฐพล วิเชียรวรรณกรรมการ
10.พ.อ. เจษฎา เฟื่องฟูกรรมการ
11.พ.อ. ชาตรี พูลมีกรรมการ
12.ร.ต.หญิง ภูมิรัตน์ ชัยศิริ ร.น.กรรมการ
13.พล.ต. ปวัน บุญบันดาลกรรมการ/เลขานุการ
14.พ.อ. อมรินทร์ เทศนธรรมกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
15.พ.อ.หญิง ศุภพิชญ์ สวนวิจิตร์กรรมการ/เหรัญญิก
Scroll to Top