คุณอยู่ที่
หน้าแรก > เอกสาร > เอกสารแบบฟอร์ม สหกรณ์ฯ นทพ.

แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ปี พ.ศ.2563  

เอกสารประกอบสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน การพิมพ์เอกสารฉบับนี้ออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องพิมพ์หน้าหลัง ดังนี้  (เอกสารมี 12 หน้า) คำข้อกู้เงินสามัญ หน้า 1 กับ 2 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง) หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ หน้า 3 กับ 4 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง) หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ หน้า 5 กับ 6 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง) เอกสารที่สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำฯ

แบบแจ้งรับปันผล-เฉลี่ยคืน

แบบแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน  ประจำปี 2560 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ให้ฝ่ายจัดการฯ จัดทำแบบฟอร์มให้สมาชิกแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 โดยมีให้เลือก 2 ช่องทางดังนี้ โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด - ข้าราชการประจำ โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (บัญชีเงินเดือน)

ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนใน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยเปิดรับคำขอรับทุนดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  สมาชิก สามารถรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้จากเว็บไซต์ฯ ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา

หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนฯ

หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด คลิกดาวน์โหลด 

เอกสารประกอบการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

เอกสารประกอบการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผู้มีความประสงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ การพิมพ์คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน หน้า 1 กับ 2 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง) หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับห้ามลง วัน เดือน ปี เอกสารทุกฉบับไม่ต้องมีพยานเซ็น งดใช้ปากกาสีดำ หลักเกณฑ์การขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน คลิกที่นี่

Top