คุณอยู่ที่
หน้าแรก > เอกสาร

แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ปี พ.ศ.2562

เอกสารประกอบสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน การพิมพ์เอกสารฉบับนี้ออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องพิมพ์หน้าหลัง ดังนี้  (เอกสารมี 12 หน้า) คำข้อกู้เงินสามัญ หน้า 1 กับ 2 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง) หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ หน้า 3 กับ 4 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง) หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ หน้า 5 กับ 6 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง) เอกสารที่สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำฯ

การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 6/2561/43 วันที่ 29 มิ.ย.61 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 “สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร” เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ จึงให้สมาชิก

แบบแจ้งรับปันผล-เฉลี่ยคืน

แบบแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน  ประจำปี 2560 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ให้ฝ่ายจัดการฯ จัดทำแบบฟอร์มให้สมาชิกแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 โดยมีให้เลือก 2 ช่องทางดังนี้ โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด - ข้าราชการประจำ โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (บัญชีเงินเดือน)

การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ เปิดให้สมาชิกสามารถกู้เงินสามัญได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยสมาชิกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามระเบียบฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (ผู้กู้ตั้งแต่ 1,500,000  - 2,500,000 ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักผ่อนชำระเงินกู้ต่างๆ แล้วจะต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของเงินได้รายเดือน)

ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนใน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยเปิดรับคำขอรับทุนดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  สมาชิก สามารถรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้จากเว็บไซต์ฯ ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา

หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนฯ

หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด คลิกดาวน์โหลด 

Top